بررسی رفتار کریستالیزاسیون الیاف ژله‌ای آلومینا-ایتریا عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سرامیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

3 مربی آموزشی گروه مواد، دانشکده متالورژی دانشگاه علم صنعت