بررسی تغییرات ریزساختاری آلیاژ Ti-6Al-4V کار گرم شده بعد از انجام فرایند آنیلینگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان- شاهین شهر