مقایسه خواص فیزیکی- شیمیایی سه نوع پوشش نانوساختار شیشه زیست فعال و زیست فعالی آنها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد