شبیه سازی حرارتی کوئنچ و پیش بینی سختی فولاد CK45

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی