بررسی رفتار سایشی و خصوصیات ریز ساختاری سطح بور داده شده و سطح تبریدی در آلیاژ چدن خاکستری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع علمی کاربردی توحید اصفهان

2 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد