تولید اقتصادی پودر تنگستن ازقراضه‌های کاربید تنگستن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی