تعیین مناسب‌ترین محلول دفع یون‌های پررنات ReO-4 و مولیبداتMoO2-4 در جدایش انتخابی رنیوم از زغال فعال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مواد دانشگاه آزاد نجف آباد

2 استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

3 عضوهیأت علمی گروه مواد دانشگاه آزاد مجلسی