تاثیر زمان و دما در عملیات سرد کردن زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد2436/1

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

4 مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت سخت افزا