بررسی اثر توزیع اندازه ذرات و میزان فاز اسپینل در خواص جرم های کم سیمان آلومینا اسپینلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف