تأثیر پتانسیل زتا بر نحوه رسوب نانوذرات خنثی در پوشش های نانوکامپوزیتی حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

2 کارشناس ارشد خوردگی، ذوب آهن اصفهان