تأثیر ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی بر خواص، ساختار میکروسکوپی و قابلیت ماشینکاری چدن های نشکن آستمپر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه