تغییرات ریزساختار و رشد رسوبات g¢ در اثر عملیات حرارتی طولانی مدت در سوپر‌آلیاژ پایه نیکل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مواد