بررسی تولید کاربید بور به‌روش کربومنیزیوترمی در فرایند مکانوشیمی با کمک آنالیز XRD

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد