تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ نزن L۳۱۶ ایجاد شده به روش پاشش شعله ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، نجف آباد، اصفهان

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این پژوهش، تاثیرعملیات حرارتی در دماهای مختلف برروی ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ­نزن L۳۱۶، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه­های پوشش داده شده، در سه دمای۸۰۰ ، ۹۵۰ و۱۱۵۰ درجه سانتی­گراد تحت عملیات حرارتی، قرار گرفتند. بررسی­های ساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی نمونه­های پوشش داده شده، قبل و بعد از انجام عملیات حرارتی، انجام گرفت. تاثیر فازهای تشکیل شده در پوشش پاشش شعله­ای بر خواص مکانیکی پوشش، قبل و بعد از انجام عملیات حرارتی، توسط آزمون چسبندگی و آزمون ریزسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد، انجام عملیات حرارتی بر روی پوشش­های ایجاد شده در دماهای۸۰۰ و ۹۵۰ درجه سانتی­گراد باعث افزایش مقدار استحکام چسبندگی و ریزسختی پوشش می­گردد. این مطلب نشان دهنده بهبود ریزساختار پوشش بعد از عملیات حرارتی در دماهای۸۰۰ و ۹۵۰ درجه سانتی­گراد، افزایش درصد فازهای بین فلزی و تشکیل پیوند­های متالورژیکی در پوشش می­باشد. اما با افزایش دمای عملیات حرارتی به بیش­تر از ۹۵۰ درجه سانتی­گراد، منجر به افت شدید خواص مکانیکی در پوشش می­گردد. افت شدید خواص مکانیکی در١١۵۰درجه سانتی­گراد ناشی از رشد دانه­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها