بررسی اثر دما بر شکل کریستالی رسوبات آهکی ایجاد شده بر روی فولادکم کربن تحت حفاظت کاتدی در آب دریای خلیج فارس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکدۀ مهندسی، بخش مهندسی مواد، شیراز

2 دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد، شیراز

3 استاد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد، شیراز

4 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت

چکیده

یکی از عوامل بسیار موثر بر شکل­گیری رسوبات آهکی،دما می­باشد. هرچه دما بالاتر رود٬ نرخ تشکیل رسوبات سریع­تر می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر دما بر شکل کریستالی رسوبات آهکی راسب شده بر روی فولاد کم­کربن تحت حفاظت کاتدی در آب دریای طبیعی خلیج فارسمی­باشد. بررسی مورفولوژی و نوع رسوبات به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی پایشی(EMS) و آنالیز­(XRD‌) انجام شد. با مقایسه تصاویرSEMرسوبات می­توان نتیجه گرفت که تمایل به راسب شدن رسوبات واترایت(کربنات کلسیم) بر روی سازه­ای از جنس فولاد کم­کربن که در دماهای بالا قرار دارد٬  بسیار بیشتر از سازه­ای است که در دمای معمولی ۲۰ تا ۲۵ درجه ­سانتی‌گراد قرار دارد. در دماهای بالا تمایلی به تشکیل آراگونایت‌هاو کلسایت‌‌هایکربنات کلسیم مشاهده نشد. در صورتی که در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد٬ تمایل به تشکیل آراگونایت­ها با گذشت زمان افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


[1]    L. L. Shreire, “Design and Operational Guidance on Cathodic Protection of Offshore Structures ‘’ the marine technology directorate limited publication, London, 1990.
 [2]    C. Deslouis, D. Festy, O. Gill, V. Maillot & S.Touzain, “Characterization of calcareous deposits in artifitial seawater by impedances technique’’ Electrochim Acta, Vol. 45, pp. 1837-1845, 2000.
 [3]    C. Deslouis, D. Fesy, O. Gil, S. Touzain & B. Tribollet, “Characterization of calcareous deposits in artificial sea water by impedance techniques I. Deposit of CaCO 3 without Mg(OH) 2 (Citations: 11)’’ Electrochim Acta, Vol. 43, pp. 1891-1899, ,1998.
 [4]    C. Frayne & R. T. Blake “The Metro Handbook of Water Treatment for HVAC systeams”, chapter 4, pp. 21-25, 1925.
 [5]    M. M. Kunjapur & W. H. Hartt, “Influence of Temperature and Exposure Time upon Calcareous Deposits’’, Vol 43, pp. 674, Corrosion, 1987.
 [6]    S. H. Lin & S. C. Dexter, “Effects of Temperature and Magnesium Ions on Calcareous Deposition." Corrosion, Vol. 44, PP. 615, 1988.
 [7]    K. SimKiss “Variations in the Crystalline Form of Calcium Carbonate precipitated from Artificial Sea Water’’, Nature,Vol. 201, pp. 492, 1964.
 [8]    R. A.Bener, “The role of magnesium in the crystal growth of calcite and aragonite from seaWater’’ Geochimica Et Cosmochimica Acta - GEOCHIM COSMOCHIM ACTA, Vol. 39, pp. 489. 1975.
 [9]    C. Deslouis, P. Falaras, O. Gill & M. Jeannin, “Influence of clay on calcareous deposits in natural and artificial seawater ‘’Electrochemichal Acta, pp. 3171-3180, 2005.
 [10]  M. Pakshir “Cathodic polarization of mild steel in artificial sea water’’ Iranian journal of Science and technology, vol. 10, No. 3, pp. 147-157, 1985.
 [11]  P. R. Roberge “Handbook of corrosion Engineering ‘’ Mc Grow-Hill, chapter 2, pp. 55-129, 1999.
 [12]  A. N. Winchell & H. W. Winchell, “Element of optical mineralogy’’ john Wiley and sons, pp. 106-118, 1967.
 [13]  R. Demichelis, P. Raiteri, J. D. Gale & R. Dovesti’’ The multiple structure of vaterite’’ Nanochemistry Reasearch Institute, PO box, pp. 2247-2251, 2013.
 [14]  Ch. Barchiche, C. Deslouis, D. Festy, O. Gill, Ph. Refait, S. Touzain & B. Tribollet, “Characterization of calcareous  deposits in artificial seawater by impedance techniques 3_deposits of caco3 in the presence of Mg2+ , Electrochimica’’ Acta, vol. 48, pp. 1645-1654 , 2003.