بررسی اثر افزودن نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان سورل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

3 استادیار، گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر استفاده از نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت  طبیعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سیمان سورل مورد مطالعه قرار گیرد  .برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریزساختار سیمان حاوی نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بهره گرفته شد. آنالیز فازی نمونه‌ها با تکنیک XRD ارزیابی شد وحضور فاز هیدروکسی آپاتیت را در زمینه سیمان سورل تأیید نمود. در نهایت از آزمون استحکام فشاری، به منظور سنجش و تعیین استحکام فشاری نمونه‌ها استفاده شد.نتایج حاصل نشان داد که افزودن نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت در مقادیر 15 درصد وزنی باعث افزایش استحکام فشاری سیمان سورل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]  J. Yunsong, “A new type of light magnesium cement foamed material”, J. Mater. Lett, Vol. 56, pp. 353-356, 2002.
 [2]  A. K. “Misra, Magnesium oxychloride cement concrete”, J.Mater. Sci. vol. 30, pp. 239–246, 2007.
 [3]  G. Li & Y. Yu, “Experimental study on urban refuse / magnesiumoxychloride cement compound floor tile”, Cem. Concr. Res, vol. 33, pp. 1663–1668, 2003.
 [4]  D. Deng & C. Zhang, “The formation mechanism of the hydrate phases in magnesium oxychloride cement”, Cem. Concr. Res, Vol. 29, pp .1365–1371, 1999.
 [5]  Kanesaka, “Vibrational spectra of magnesia cement,  phase 3”, J. Raman Spectrosc, Vol. 32, pp. 361-367, 2001.
 [6]  W F. Cole & T. Demediuk, “X-ray thermal and Dehydration Studies on Magnesium Oxychloride”, Aust. J Chem, Vol. 8, pp. 234-237, 1955.
 [7]  Li. Zongjin, “Influence of molar ratios on properties of magnesiumoxychloride cement”, Cem. Concr. Res, Vol. 37, pp. 866–870, 2007.
 [8]  B. Tooper & L. Cartz, “Structure and Formation of Magnesium Oxychloride Sorel Cements”, Nat Phys Sci, Vol. 211, pp. 64-66, 1966.
 [9]       ا. منشی، س. سلطان‌عطار، ”بکارگیریروشینویندر اندازه‌گیرینانوذراتبااستفادهازرابطه شرروپراشپرتوایکس“، فصلنامهعلمیپژوهشیمهندسیموادمجلسی، سالدوم،شمارهششم، ص 9-18، 1387.
 [10] Monshi, M. Foroughi & M. Monshi “Modified Scherrer Equation to Estimate More Accurately Nano-Crystallite Size Using XRD” Scientific Research, Vol. 2, No. 3, pp. 154-160, 2012.
 [11] P. Shipman, G. Foster & M. Schoeninger, “Burnt Bones and Teeth: An Experimental Study of Color, Morphology, Crystal Structure and Shrinkage”, Journal of Archaeological Science, Vol. 11, pp. 307-325, 1984.
 [12]    ی. کریمی،”شناسایی و بررسی کامپوزیت نانو و میکرو ذرات سیلیسیم کاربید با زمینه سرامیکی پیوندهای سیمانی“، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1389.
 [13]    پ. مهتا و ج. م. مونته ئیرو،ترجمه ع. رمضانیانپور، پ. قدوسی و ا.گنجیان، ”ریزساختار،خواص،و اجزای بتن (تکنولوژی بتن پیشرفته )“، چاپ اول، ص. 341-360 ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تابستان 1383
 
[14] Monshi&M. Kalantar, “Investigation of sintering in Chamotte Refractory, European ceramic,Vol. 3, pp. 271-276, 1993.
6- پی نوشت