امکان تولید فورستریت از سرپانتین طبیعی، به منظور استفاده در صنعت دیرگداز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

2 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

3 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان

چکیده

آزمایشهای پتروگرافی، پراش پرتو ایکس (XRD) و آنالیز حرارتی DTA-TG بر روی تعدادی از سنگهای افیولیتی منطقه نیریز نشان داد که می توان با حرارت دادن سرپانتین تا دمای حدود °C600 ، فورستریت تولید کرد. لذا می توان از سنگهای سرپانتینی به عنوان مواد اولیه در صنعت دیرگدازها استفاده نمود. بر اساس آزمایشهای انجام شده واکنشهای آبزدایی سرپانتینها از دمای 100تا 150 درجه سلسیوس شروع شده و در محدوده دمایی 550 تا 700 درجه سلسیوس واکنش های هیدورکسیل زدایی آنها صورت می گیرد.  بطور کلی  سرپانتینها تا دمای °C550 پایدار بوده و در دمای °C600 الیوین (فورستریت) در نتیجه تجزیه سرپانتین تشکیل می گردد.

کلیدواژه‌ها


[1]     B. Dewaele & S. Simasiku, “An overview of the refractory mineral potential of Zambia”, International Geology Reviews, Vol. 44, pp.254-263, 2002.
 
[2]      G. Effenberg, “Refractory metal systems”, Edited by G. Effenberg. Vol. 11. Springer, 2010.
 
 
[3]     V. A. Perepelitsyn & E. E. Grishenkov, “A classification of refractories: Properties”, Refractories and Industrial Ceramics, Vol. 45, No.5, pp. 324-326, 2004.
 
[4]     K. L. Song, “In: Refractory Materials. Taiwan Refractory Materials Industry Union”, Ceramic Magazine, Taipei, pp. 158–164, 1978.
 
[5]     T. H. Pan, “A study of MgO–SiO2 refractory materials”. Ceramic Magazine, pp.42–49, 1982.
 
[6]      M Bradley & T. Hutton. “Overview of Refractory Raw Materials". PT. 2. BASIC”, Refractories Engineer, 2011.
 
[7]     F. A. Harvey & R. E. Birch, “Olivine and Forsterite Refractories in American”, Journal of Industrial & Engineering Chemistry, Vol. 30, No.1, pp. 27–32, 1938.
 
[8]     A. I. Dmitri, C. Ingrid & L. B. Jean, “Origin of Fe-rich lherzolites and wehrlites from Tok, SE Siberia by reactive melt percolation in refractory mantle peridotites”, Contributions to Mineralogy and Petrology, Vol. 150, No.3, pp.335-353, 2005.
 
[9]     R. E. Birch & F. A. Harvey, “Foresterite and other Megnesium silicates as refractories”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 18, No.1-2, pp.175-176, 1935.
 
[10]  I. G. Maryasev, L. M. Mikhailovskaya, A. A. Platonov, O. A. Maryaseva & L. D. Bocharov, “Features of chromite ores from different deposits and their effect on the microstructure and properties of periclase-chromite refractories”, Refractories and Industrial Ceramics, Vol. 49, No.1, pp. 17-31, 2008.
 
[11]  P. Zhu, L. Y. Wang, D. Hong, & M. Zhou, “A study of cordierite ceramics synthesis from serpentine tailing and kaolin tailing”, Science of Sintering, Vol 44, No.2, pp. 129-134, 2012.
 
 
[12]  H. R. Newman, “The Mineral indusTry of Norway, 2006 minerals yearbook”, USGS, pp.20.1-20.5, 2008.
 
 
[13]  G. A. Afonina, V. G. Leonov & O. N. Popova, “Production of Forsterite Powder Using Sol-Gel Technology”, Glass and Ceramics, Vol.62, No.7-8, pp.248-252, 2005.
 
[14]  M. H. Emami, M. M. Sadegi & S. J. Omrani, “Magmatic map of Iran”, Scale 1/1,000,000, Geological Survey of Iran, 1993.
 
 
[15]  D. S. O'Hanley, “Serpentinites-Records of Tectonic and Petrological History”, Oxford Monographs on Geology and Geophysics, No.34, 1996.
 
[16]  D. S. O'Hanley, “Fault-Related phenomena associated with hydration and serpentine recrystallization during serpentinization”, Canadian Mineralogist, Vol. 29, pp.21-35, 1991.
 
 
[17]  F. J. Wicks & E. J. W. Whittaker, “Serpentine textures and serpentinization”, Canadian Mineralogist, Vol.15, pp.459-488, 1977.
 
[18]  M. R. Frank, D. J. Earnest, P. A. Candela, A. G Wylie, M. Wilmot & S. J. Maglio, “Experimental Study of the Thermal Decomposition of Lizardite up to 973K”, GSA Abstracts with Programs, 2005.
 
[19]  T. Irifune, K. Kuroda, N. Funamori, T. Uchida, Y. Takehito, T. Inoue, & N. Miyajima, “Amorphization of serpentine at high pressure and high temperature”, Scienc. 272, pp.1468-1470, 1996.