بررسی تأثیر دما و زمان بار ریزی بر خواص و ریزساختار نانوکامپوزیت A1-B4C به روش ریخته‌گری گردابی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد مرکب، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانشجوی دکتری، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 استادیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

4 دانشیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

در این مقاله تأثیر دما و زمان بار ریزی بر خواص و ریزساختار نانوکامپوزیت  A1-B4Cمورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه درصد حجمی ذرات B4C با میانگین اندازه ذرات nm300 به مذاب آلیاژ A1-356 افزوده شد. مخلوط حاصل در دماهای 750، 850 و 950 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان‌های 10، 15 و 20  دقیقه در قالب فلزی ریخته‌گری شد. نتایج نشان دهنده افزایش استحکام کششی نمونه‌های کامپوزیتی نسبت به زمینه است. بیشترین میزان استحکام کششی پس از 15 دقیقه اختلاط در دمای ˚C850  و به میزانMPa 178 حاصل شده که نسبت به فلز زمینه 72 درصد افزایش داشته است. همچنین اثر دما و زمان اختلاط بر نوع شکست نشان دهنده این است که در تمامی قطعات نانوکامپوزیتی نوع شکست به صورت ترد بوده و نرم‌ترین سطح شکست مربوط به نمونه‌های تولید شده در زمان اختلاط 15 دقیقه و دمای °C 850 می‌باشد که دارای بیشترین میزان استحکام کششی است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Evans, S.M. Christopher & M. Andreas, “Metal matrix composites in industry: an introduction and a survey”, Kluwer Academic Pub, America, 2003.
 
[2]     J. Hashim & L. Looney, “Metal matrix composites: production by the stir casting method”, Material Processing Technology, Vol. 92, pp. 1-7, 1999.
 
[3]     D. M. Skibo, D. M. Schuster & L. Jolla, “Process for preparation of composite materials containing non-metallic particles in a metallic matrix and composite materials”, US Patent No. 4786467A, 1988.
 
[4]     T. P. D. Rajan, R. M. Pillai & B. C. Pai, “Review: reinforcement coatings and interfaces in aluminum metal matrix composites”, Materials Science, Vol. 33, pp. 3491-3503, 1998.
 
[5]     F. Delannay, L. Froyen & A. Deruyttere, “Review: the wetting of solids by molten metals and its relation to the preparation of metal–matrix composites”, Materials Science, Vol. 22, pp. 1-16, 1987.
 
[6]     Ozdemir, A. Sascha, M. Silke & W. Bernhard, “Nanocrystalline Al–Al2O3P and SiCP composites produced by high-energy ball milling”, Materials Processing Technology, Vol. 205, No. 1, pp. 111-118, 2008.
 
[7]     Mazahery & M. Ostad Shabani. “Nano-sized silicon carbide reinforced commercial casting aluminum alloy matrix: experimental and novel modeling evaluation”, Powder Technology, Vol. 217, pp. 558-565, 2012.
 
[8]     H. Abdoli, H. Asgharzadeh & E. Salahi, “Sintering behavior of Al–AlN-nanostructured composite powder synthesized by high-energy ball milling”, Alloys and Compounds, Vol. 473, No. 1, pp. 116-122, 2009.
 
[9]     Z. Sadeghian, M. H. Enayati, & P. Beiss, “In situ production of Al–TiB2 nanocomposite by double-step mechanical alloying”, materials science, Vol. 44, No. 10, pp. 2566-2572, 2009.
 
[10] H. T. Son, T. S. Kim, C. Suryanarayana & B. S. Chun, “Homogeneous dispersion of graphite in a 6061 aluminum alloy by ball milling”, Materials Science and Engineering, Vol. 348A, No. 1, pp. 163-169, 2003.
 
[11]    م. سعیدی حیدری و ح. ر. بهاروندی، "مروری بر تأثیر افزودنی‌های مختلف بر سینتر فاز مایع کامپوزیت‌های کاربید بور"، فصلنامه سرامیک ایران، شماره 31، 68-57، پاییز، 1391.
 
[12] M. Shabani & A. Mazahery, “Prediction of wear properties in A356 matrix composite reinforced with B4C particulates”, Synthetic Metals, Vol. 161, No. 13, pp. 1226-1231, 2011.
 
[13] X. G. Chen & R. Hark, “Development of Al-30% B4C metal matrix composites for neutron absorber material”, The Minerals, Metals, and Materials Society, pp. 3-9, 2008.
 
[14]    آ. کفیل زاده، ح. آشوری، ن. ورهرام، ف. باقری جبلی و ع. فروغی، "بررسی اثر اکسیداسیون ذرات تقویت کننده بر ترشوندگی و استحکام در ساخت کامپوزیت Al-B4C به روش ریخته گری گردابی"، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعه ریخته گران ایران، 1387.
 
[15]    ف. باقری جبلی، ح. عبدی زاده، ع. م. هادیان و ح. ر. بهاروندی، "بررسی تأثیر پوشش TiO2 بر قابلیت ترشوندگی ذرات B4C به وسیله مذاب آلومینیوم و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های Al-B4C"، هشتمین کنگره سرامیک ایران، 1386.
 
[16] Shabani, M. Ostad, & A. Mazahery. “Modeling of the wear behavior in A356–B4C composites”, materials science, Vol. 46, No. 20, pp. 6700-6708, 2011.
 
[17] S. A. Sajjadi, H. R. Ezatpour, & H. Beygi. “Microstructure and mechanical properties of Al–Al2O3 micro and nano composites fabricated by stir casting”, Materials Science and Engineering, Vol. 528A, pp. 8765-8771, 2011.
 
[18] S. A. Sajjadi, H. R. Ezatpour& M. Torabi Parizi, “Comparison of microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy/Al2O3 composites fabricated by stir and compo-casting processes”, Materials and Design, Vol. 34, pp. 106–111, 2012.
 
[19] M. Samuel, A. Gotmare & F. H. Samuel, “Effect of solidification rate and metal feedability on porosity and SiC/Al2O3 particle distribution in an Al-Si-Mg (359) alloy”, Composites Science and Technology, Vol. 53, No. 3, 1995.
 
[20] L. Yulong & K. T. Ramesha, “The infiltration of B-SiC in porous Alumina compacts in a microwave field”, Materials Science and Engineering, Vol. 33, pp. 5-12, 2004.
 
ر. امینی، م. اعطائی، م. ت. نجفی و م. رنجبران، "بررسی تجربی مکانیک شکست در مواد مرکب زمینه آلومینیومی حاوی پانزده درصد ذرات کاربید سیلیسیم"، مهندسی مکانیک جامدات، شماره 2، 2، زمستان، 1388.