بررسی رفتار خوردگی پوشش ها و آستری های مختلف مورد استفاده برای لوله های انتقال در صنعت آب کشور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

3 استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

پوشش دهی از جمله مرسوم ترین روش های حفاظت از خطوط انتقال آب می باشد. پوشش دهی می تواند به منظور حفاظت از درون لوله به صورت آستری یا بیرون لوله به صورت پوشش انجام شود. در این تحقیق رفتار خوردگی و مقاومت به حفره دار شدن آستری های پلی یوریتان، اپوکسی مایع دو جزیی، سه لایه اپوکسی، دو لایه اپوکسی، پلی تترا فلورو اتیلن، سیمان و پوشش های پلی اتیلن و کولتار  بوسیله آزمون پلاریزاسیون خطی و آزمون طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس در محلول آبی نمک طعام 5/3% وزنی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن  سطح پوشش ها نیز با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت تا نوع عملکرد خوردگی پوشش به دقت بررسی گردد. نتایج بررسی ها نشان داد که پوشش های پلی یوریتان و اپوکسی مایع دو جزئی از مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی آب در سطح داخلی لوله بر خوردار بوده و  عمر مفید بالایی را از خود نشان می دهند. همچنین نشان داده شد که پوشش های پلی اتیلن و کولتار نیز به عنوان پوشش خارجی خط انتقال بسیار مفید بوده و باعث کاهش نرخ خوردگی به میزان 2 الی 4 برابر می گردند.

کلیدواژه‌ها


[1]     I. S. Cole & D. Marney, “The science of pipe corrosion: A review of the literature on the corrosion of ferrous metals in soils”, Corrosion Science, pp. 5-16, 2012.
 [2]     G. P. Guidetti, G. L. Rigosi & R. Marzola, “The use of polypropylene in pipeline coatings", Progress in Organic Coatings”, pp. 79-85, 1996.
 [3]     A. Sander, B. Berghult, A. E. Broo, E. L. Johansson & T. Hedberg, “Iron corrosion in drinking water distribution systems—The effect of pH, calcium and hydrogen carbonate”, Corrosion Science, pp. 443-455, 1996.
 [4]     F. Brichau & J. Deconinck, “A Numerical Model for Cathodic Protection of Buried Pipes”, Corrosion, pp. 39-49, 1994.
 [5]     W. von Baeckmann, H. Bohnes, G. Franke & D. Funk, “Handbook of Cathodic Corrosion Protection”, Gulf Publishing company, Houston, USA, 1997.
 [6]     B. A. Chouchaoui & R. J. Pick, “Behaviour of circumferentially aligned corrosion pits”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, pp. 187-200, 1994.
 [7]     L. McNeill & M. Edwards, “The Importance of Temperature in Assessing Iron Pipe Corrosion in Water Distribution Systems”, Environmental Monitoring and Assessment, pp. 229-242, 2002.
 [8]     F. M. Song, D. W. Kirk, J. W. Graydon & D. E. Cormack, “Steel Corrosion under a Disbonded Coating with a Holiday—Part 2: Corrosion Behavior”, Corrosion, pp.42-49, 2003.
 [9]     H. P. Godard, “The corrosion behavior of aluminum in natural waters”, The Canadian Journal of Chemical Engineering, pp. 167-173, 1960.
 [10] E. Heitz, “Corrosion of Metals in Organic Solvents”, Advances in Corrosion Science and Technology, pp. 149-243, 1974.
 [11] B. K. Mahato, C. Y. Cha & L. W. Shemilt, “Unsteady state mass transfer coefficients controlling steel pipe corrosion under isothermal flow conditions”, Corrosion Science, pp. 421-441, 1980.
 [12] D. L. Rice, D. E. Jenkins, J. M. Gray & S. D. Greenberg, “Chemical Pneumonitis Secondary to Inhalation of Epoxy Pipe Coating”, Archives of Environmental Health, pp. 173-178, 1977.
 [13] V. Chawla, P. G. Gurbuxani & G. R. Bhagure,“Corrosion of Water Pipes: a Comprehensive Study of Deposits”, Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, pp. 479-492, 2012.
 [14] H. Wang, C. Hu, X. Hu, M. Yang & J. Qu, “Effects of disinfectant and biofilm on the corrosion of cast iron pipes in a reclaimed water distribution system”, Water Research, pp. 1070-1078, 2012.