بررسی خواص لومینسنت:Sr2+ CaSnO3 تهیه شده توسط روش میکروامولسیون با استفاده ازفعال کننده سطحی تریتون X-100

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکزتحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان

2 استادیار، مرکزتحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان

چکیده

در این پژوهش استانات کلسیم آلائیده شده با استرانسیوم توسط روش میکروامولسیون تهیه گردید. بررسی فازی و مورفولوژی و خواص نوریCaSnO3:Sr2+ توسط تفرق اشعه ایکس و میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و دستگاه فوتولومینسنت انجام شد. سنتز توسط روش میکروامولسیون معکوس با استفاده از فعال کننده سطحی غیر یونی تریتون X-100 باعث تشکیل ساختار مکعبی استانات کلسیم در ابعاد میکرومتری شد. خاصیت لومینسانس CaSnO3:Sr2+ مورد بررسی قرار گرفت که تحت برانگیختگی در طول موج 250 نانومتر، نشر در محدوده طول موج 300-500 نانومتر مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


[1]     K. Y. Kim, H. K. Jung, H. D. Park&  D. Kim, “High luminance of new green emitting phosphor, Mg2SnO4: Mn” journal of Lumin, Vol. 99, pp. 169, 2002.
 [2]     P. T. M. Chau, K. H. Ryu&  C. H. Yo, “Synthesis and photoluminescent properties of europium-activated M2SnO4 (M = Ca, Sr, Zn) phosphors”, journal of Mater. Sci, Vol. 33, pp. 1299, 1998
 [3]     Z. Fu, H. Kyoyng, B. Kee Moon, B. Chun&  J. Hyun Jeong, “Synthesis and luminescent properties of europium-activated Ca2SnO4 phosphors by sol–gel method”, journal of Luminescent, Vol. 129, pp. 1669-1672, 2009.
 [4]     Zh. Liu&  Y. Liu, “Synthesis and luminescent properties of­­ a new green afterglow phosphor CaSnO3: Tb”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 93, pp. 129–132, 2005.
 [5]     B. Lei, H. Zhang, W. Mai, S. Yue, Y. Liu&  Sh. qing Man, “Luminescent properties of orange-emitting long-lasting phosphorescencephosphor Ca2SnO4:Sm3+ ”, Solid State Sciences, Vol. 13, pp. 525-528, 2011. 
 [6]     B. Lei, B. Li, H. Zhang&  W. Li,“ Preparation and luminescence properties of CaSnO3:Sm3+ phosphor emitting in the reddish orange region”, Optical Materials, Vol. 29, pp. 1491–1494, 2007.
 [7]     C. Francoise, “Comprehensive Polymer Science”, Pergamon, Vol. 4, pp. 225-221, 2003.
 [8]       ح. ابراهیم­نیا، ا. کشاورز علمداری، م. کاظم­زاده و ی. گنج خانلو، " سنتز نانو ذرات اسپینل فریت کبالت به روش میکروامولسیون"، مجله تحقیقات مواد نانوکامپوزیتی، شماره.4، صفحه 261-266، اسفند 1388.
 [9]     M. Mouyane, M. Womes, J. C. Jumas, J.Olivier-Fourcade & P. E.Lippens, “Original Electrochemical Mechanisms of CaSnO3 and CaSnSiO5 as Anode Materials for Li-ion Batteries”, Solid State Chemistry, Vol. 184, pp. 2877–2886, 2011.
 [10] Zh. Lo & H. Cheng, “Synthesis and gas-sensing properties of CaSnO3 microcubes”, Solid State Sciences, Vol. 10, pp. 1042–1048, 2008.
[11] W. Wang, J. Bi, L. Wu, Zh.Li & X. Fu, “Hydrothermal synthesis and catalytic performances of a new photocatalyst CaSnO3 with microcube morphology”, Scripta Materialia, Vol. 60, pp. 186–189, 2009.
 [12]    م. صلواتی نیاسری، م. رنجبر، ح. عمادی و ا. سبحانی، "عوامل موثر در طیف­سنجی فوتولومینسانس نانومواد نیمه­هادی"، ماهنامه فناوری نانو، شماره.11، صفحه. 10-13، بهمن 1390.