ساخت و مشخصه‌یابی غشای پلی‌کاپرولاکتون‌فومارات- ژلاتین الکتروریسی شده برای کاربرد بازسازی هدایت شده‌ی بافت پریودنتال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

غشاهای مسدود کننده به منظور بازسازی بافت هدایت شده پریودنتال در دندان پزشکی، استفاده می­شوند. هدف از این پژوهش، ساخت و مشخصه یابی غشای پلی کاپرولاکتون فومارات- ژلاتین به روش الکتروریسی برای کاربرد بازسازی بافت پریودنتال بود. ابتدا پلی­کاپرولاکتون­دی­ال و پلی­کاپرولاکتون فومارات ساخته شد و به وسیله ی آزمایشات طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته(HNMR)، طیف سنجی فروسرخ فوریه(FTIR) و کروماتوگرافی ژل تراوایی(GPC) مشخصه یابی شد. غشای پلی کاپرولاکتون فومارات- ژلاتین به روش الکتروریسی با موفقیت ساخته شد. در واقع، مخلوط کردن این پلیمر با ژلاتین امکان الکتروریسی و تهیه غشاء از این ماده را به روش الکتروریسی فراهم نمود. محلول ژلاتین در استیک اسید هدایت الکتریکی و ویسکوزیته­ی بیش تری نسبت به محلول پلی­کاپرولاکتون فومارات در استیک اسید دارد، که به پلی­کاپرولاکتون فومارات توانایی الکتروریسی شدن می­دهد. محلول 30 درصد وزنی پلی کاپرولاکتون فومارات در استیک اسید دارای هدایت الکتریکی 146 میکروزیمنس بر سانتیمتر در 23 درجه سانتیگراد و ویسکوزیته ی 26/55 میلی پاسکال در ثانیه در نرخ برش 48/692 ثانیه به توان منفی یک است. این اعداد برای محلول 30 درصد وزنی ژلاتین در استیک اسید به ترتیب عبارت از1015 میکروزیمنس بر سانتیمتر در 23 درجه سانتیگراد برای هدایت الکتریکی و ویسکوزیته ی 51/265 میلی پاسکال در ثانیه در نرخ برش 48/692 ثانیه به توان منفی یک می­باشند. مشاهدات میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) وهمچنین FTIR ساخت این غشا را اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1]       ا. دیوانت ،سی. ام. رابرسون، تی. ام. هیمن، اچ. ا، ا. دیوانت، جی.آر، ک. ارسطوپور، علم و هنر دندان پزشکی ترمیمی، جلد اول ،انتشارات شایان نمودار،1378.
 
[2]     M. Chakraborti, J. K. Jackson, D. Plackett, D. M. Brunette&  H. M. Burt. “Drug intercalation in layered double hydroxide clay: Application in the development of a nanocomposite film for guided tissue regeneration”, International Journal of Pharmaceutics, Vol. 416, pp. 305-313, 2011.
 
[3]     C. C. Villar & L. L. Cochran, “Regeneration of Periodontal Tissues: Guided Tissue Regeneration”, Dent Clin N Am. Elsevier, Vol. 54, pp. 73–92, 2010.
 
[4]     M. C. Bottino, V. J. Thomas & G. M. Janowski, “A novel spatially designed and functionally graded electrospun membrane for periodontal regeneration”, Acta Biomaterialia, Elsevier Ltd., Vol. 7, pp. 216-224, 2011.
 
[5]     Y. Shirosaki, K. Tsuru, S. Hayakawa, A. Osaka, M. A. Lopes, J. D. Santos, M. A. Costa & M. H. Fernandes, “Physical, chemical and in vitro biological profile of chitosan hybrid membrane as a function of organosiloxane concentration”, Acta Biomaterialia, Elsevier Ltd, Vol. 5, pp. 346-355, 2009.
 
[6]     M. Brett Runge, H. Wang, R. J. Spinner, A. J. Windebank & M. J. Yaszemski,“Reformulating polycaprolactonefumarate to eliminate toxic diethyleneglycol: Effects of polymeric branching and autoclave sterilization on material properties”, Acta Biomaterialia, Elsevier Ltd, Vol. 8, pp. 133-143, 2012.
 
[7]       م. ربیعی ،م. اعظمی ، ش. بنکدار، کاربرد پلیمرها در پزشکی،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،1387.
 
[8]     K. Mladenovska, E. F. Kumbaradzi, G. M. Dodov, L. Makraduli, K. Goracinova, “Biodegradation and drug release studies of BSA loaded gelatin microspheres”, International Journal of Pharmaceutics, Vol. 242, pp. 247-249, 2002.
 
[9]     S. Ramakrishna, K. Fujihara, W. E. Teo & T. Yong, Z. R. Ma, “Electrospun nanofibres: solving global issues”, Material Today, Vol.9, No. 3, 2006.
 
[10] Sh. Sharifi, H. Mirzadeh, M. Imani, F. Ziaee, M. Tajabadi, A. Jamshidi & M. Atai, “Synthesis, photocrosslinking characteristics, and biocompatibility evaluation of N-vinyl pyrrolidone/polycaprolactone fumarate biomaterials using a new proton scavenger”, Polymers for Advanced Technologies. Vol. 19, pp. 1828-1838, 2006.
 
[11] Z. M. Huang, Y. Z. Zhang, M. Kotaki & S. Ramakrishna, “A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites”, Composites Science and Technology, Vol. 63, pp. 2223-2253, 2003.
 
[12] R. Inai, M. Kotaki & S. Ramakrishna, “Structure and properties of electrospun PLLA single nanofibers”. Nanotechnology. Vol. 16, pp. 208-213, 2005.
 
[13] J. M. Deitzel, J. Kleinmeyer, D. Harris & N. C. B. Tan, “The effect of processing variables on the morphology of electrospun nanofibers and textiles,” Vol. 42, pp. 261–272, 2001.
 
[14] Sh. Zhang, Y. Huang, X. Yang, F. Mei, Q. Ma, G. Chen, S. Ryu & X. Deng, “Gelatin nanofibrous  membrane fabricated by electrospinning of aqueous gelatin solution for guided tissue regeneration”, Journal of  Biomedical Materials Reasearch A, pp. 671-679, 2008.
 
[15] H. Hajiali, Sh. Shahgasempour, R. Naimi-Jamal & H. Peirovi, “Electrospun PGA/gelatin nanofibrous scaffolds and their potential application in vascular tissue engineering”, International Journal of Nanomedicine. Vol. 6, pp. 2133-2141, 2011.
 
[16] Sh. Zhang, Y. Huang, X. Yang, F. Mei, Q. Ma, G. Chen, S. Ryu &, X. Deng, “Gelatin nanofibrous  membrane fabricated by electrospinning of aqueous gelatin solution for guided tissue regeneration”, Journal of  Biomedical Materials Reasearch A, pp. 671-679, 2008.
 
[17] M. Kharaziha, M. Nikkhah, S. Su-ryon, Annabi, N. Masoumi, A. Gaharwar, G. Camci-Unal & A. Khademhosseini, “PGS: Gelatin nanofibrous scaffolds with tunable mechanical and structural properties for engineering cardiac tissues”, Biomaterials, Vol. 34, pp. 6355-6366, 2013.