بررسی پارامتر های موثر در سنتز نانو کریستال های اسپینل CoAl2O4 به روش پلی اکریل آمید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد روش ژل پلی اکریل آمید در تولید نانوذرات CoAl2O4 و هم چنین بررسی تأثیر نسبت مونومرها به نمک (5/0 و 2) و اثر دما بر خواص نهایی این نانو رنگدانه سرامیکی است. نیترات کبالت و آلومینیوم نیترات به عنوان نمک اولیه با نسبت 2:1 استفاده شدند. به این منظور، نحوه تشکیل ژل و ساختار این نانو رنگدانه توسط آزمایشات XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار اسپینلی CoAl2O4بعد از کلسیناسیون در دمای°C 1200-600 تشکیل شده است. محدوده اندازه ذرات در حدودnm 48 بوده است. با توجه به نتایج در دماهای مختلف کلسینه، اندازه ذرات متفاوتی به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  [1]     D. V. Sanghani, G. R. Abrams & P. J. Smith, “A structural investigation of some tin-based coloured ceramic pigments”, Br. Ceram. Soc. Vol. 80, pp. 210-214, 1981.

   

  [2]     J. Alarcon, P. Escribano & R. M. Marín, “Co(II) Based Ceramic Pigments”, Br. Ceram. Trans, Vol. 84, pp. 170-172, 1985.

   

  [3]     W. Li, J. Guo & J. Li, “Synthesis and characterization of nanocrystalline CoAl2O4 spinel powder by low temperature combustion”, J. Eur. Ceram. Soc, Vol. 23, pp. 2289-2295, 2003.

   

  [4]       ش.سالم، س.ح. جزایری، ف. بندیولی، ع. اله وردی و م. شیروانی، " بررسی تأثیر میزان pH در تولید نانو ذرات آلومینا-کبالت به روش سنتز احتراقی"، نشریه علوم و فناوری رنگ، شماره 5، ص. 352-345، سال 1390.

   

  [5]     M. S. Niasari, M. F. Khouzani & F. Davar, “Bright blue pigment CoAl2O4nanocrystals prepared by modified sol–gel method” , Sol-Gel SciTechnol, Vol. 52, pp. 321–327, 2008.

   

  1. Mindru, G. Marinescu, D. Gingasu, L. Patron, C. Ghicab & M. Giurginca, “Blue CoAl2O4 spinel via complexation method” ,Mat Chem and Phy, Vol. 122, pp. 491–497, 2011.

   

  [6]     F. Yu, J. Yang, J. Ma, J. Du & Y. Zhou, “Preparation of nanosized CoAl2O4 powders by sol–gel and sol–gel-hydrothermal methods”, Alloy. Compd, Vol. 468, pp. 443–446, 2009.

   

  [7]     S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, “Optimization of the synthesis parameters of high surface area ceria nanopowder prepared by surfactant assisted precipitation method”, Appl Surf Sc, Vol. 257, pp. 10595-10600, 2011.

   

  [8]     R. Pournajaf, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi & M. Ghashang, “Effect of surfactants on the synthesis of Al2O3–CeO2 nanocomposite using a reverse microemulsion method”, Ceram Int, Vol. 40, pp. 4933-4937, 2014.

   

  [9]     S. A. Hassanzadeh-Tabrizi & E Taheri-Nassaj, “Compressibility and sinterability of Al2O3–YAG nanocomposite powder synthesized by an aqueous sol–gel method”, Alloy.Compd, Vol. 506, pp. 640-644, 2010.

   

  [10] S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, & E. Taheri-Nassaj, “Polyacrylamide gel synthesis and sintering of Mg2SiO4: Eu 3+ nanopowder”, Ceram Int, Vol. 39, pp. 6313-6317, 2013.

   

  [11] S. Shojaei, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi & M. Ghashang, “Reverse microemulsion synthesis and characterization of CaSnO3 nanoparticles”, Ceram Int, Vol. 40, pp. 9609-9613, 2014.

   

  [12]    م. طهماسب پور، ع. بابالو، م. رضایی و م. رضوی، " آنالیز حرارتی شبکه پلیمری اکریل آمید در تولید پودر نانومتری آلومینا" ،یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، آذر 1385.

   

  [13] J. Chandradass, M. Balasubramanian & K. H. Kim, “Size effect on the magnetic property of CoAl2O4nanopowders prepared by reverse miscelle processing”, Alloy.Compd, Vol. 506, pp. 395–399, 2010.

  S. Chemlal, M. Sghyar, M. Rafiq, A. Larbot & L. Cot, “Elabration DE Membranes DE Spinlle DE Cobalt CoAl2O4 ET DE Spinlle DE Mananese Mn Al2O4 Pour L’ultrafiltation”, Ann. Chim. Sci. Mat, Vol. 25, pp. 577-582, 2000.