بررسی تاثیرهمزمان کربن و روی برفرایند احیای مکانوشیمیایی اکسید مس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصل

2 استاد راهنما

چکیده

دراین تحقیق اثر همزمان کربن و روی بر فرایند احیای مکانو شیمیایی اکسید مس بررسی شد.آسیاب کاری مخلوط مواد اولیه در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای با نسبت گلوله به پودر 20:1 و با سرعت rpm600 انجام شد .محصول تولیدی بوسیله پراش پرتوی ایکس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مخلوط اکسید مس و روی در زمان کوتاه 45 دقیقه آسیاب کاری ، بصورت خود احتراقی واکنش داده و به مس و اکسید روی تبدیل می شود ولی در صورت آسیاب کاری مخلوط گرافیت، روی و اکسید مس پیشرفت واکنش احیای اکسید مس بسیار ناچیز بوده و حتی پس از 30 ساعت احیا اکسید مس به صورت جزئی انجام شده است. وقتی که اکسید مس و روی را به مدت زمان کوتاه (30دقیقه) آسیاب نموده و سپس کربن به مخلوط اضافه شد، واکنش احیای اکسید مس پس از 5 ساعت آسیاب کاری کامل شده و پودر مس با بلورهای میکرومتری در حدود 15 میکرومتر تشکیل می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     E. GodocIkov, P. Balaz & E. BoldizArov, “Mechanochemical reduction of lead sulphide by elemental iron”, Journal of materialssience, Vol. 39, PP. 5353-5355, 2004.
 
[2]     T. Mushove, H. K. Chikwanda, C. Machio & S. Ndlovu, “Ti-Mg Alloy powder synthesis via direct reduction of TiO2”, 4th International Light Metals Technology Conference, 2009.
 
[3]     J. Che, X. Yao, X. Wan & H. Q. Jiang, “Synthesis of ZnSenanocrystalline powders by mechanochemical reaction”, J Electroceram, PP. 729-732, 2008.
 
[4]     C. Suryanarayana, “Mechanical alloying and milling”, Progress in Materials Science, PP. 1-184, 2001.
 
[5]     G. B. Schaffer & P. G. McCormick, “Displacement reactions during mechanical alloying”, Metallurgical Transactions A, Vol. 21A, PP. 2789-2794, 1990.
 
[6]     P. G. McComick, “Application of mechanical alloying to chemical refining”, materials Transactions, JIM, Vol. 36, PP. 161-169, 1995.
 
[7]     H. Yang, G. Nguyen & P. G. McCormick, “Mechanochemical reduction of CuO by graphite”, ScriptaMetallurgica&Materidia, Vol. 32, No. 5, PP. 681-684, 1995.
 
[8]     L. Liu, T. J. Zhang & K. Cui, “ Reduction of copper oxide with graphite by mechanical alloying”, Materials Research, Vol. 14, No. 10, 1999.
 
[9]     P. G. McComick, “Application of mechanical alloying to chemical refining”, materials Transactions, JIM, Vol. 36, PP. 161-169, 1995.
 
[10] E. Kasai, K. Mae & F. Satio, “Effect of Mixed-Grinding on Reduction Process of Carbonaceous Material and Iron Oxide Composite”, ISIJ International, Vol. 35, PP. 1444-1451, 1995.
 
[11]    ش. رایگان، "بررسی اثر فعال سازی مکانیکی بر چگونگی احیای مخلوط پودری هماتیت وگرافیت در دمای بالا"، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم وصنعت،بهمن1381.
 
[12] M. S. Marashi & J. Vahdati Khaki, “The effect of aluminothermic reaction on the progress of carbothermic reaction in simultaneous mechanochemical reduction of CuO and ZnO”, Journal of Alloys and Compounds, PP. 522-525, 2009.
 
[13] L. Liu, T. J. Zhang & K. Cui, “ Reduction of copper oxide with graphite by mechanical alloying”, Materials Research, Vol. 14, No. 10, 1999.
 
[14] K. Tokumitsu, “ Reduction of metal oxides by mechanical alloying method”, Solid State Ionics, Vol. 101-103, PP. 25-31, 1997.
 
[15] H. Yang, G. Nguyen & P. G. McCormick, “Mechanochemical reduction of CuO by graphite”, ScriptaMetallurgica&Materidia, Vol. 32, No. 5, PP. 681-684, 1995.