مدل سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سیمان – نانولوله های کربنی (Cement-CNT) با روش میکرومکانیکال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده علوم وفنون نوین، گروه علوم زیستی، دانشگاه تهران

2 استادیار، عضو هیات علمی، گروه عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی

3 مربی، گروه مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه سیمانی تقویت شده با نانولوله های کربنی با روش میکرومکانیکال شبیه سازی شد. اثر پارامترهای مختلف مانند مدول سیمان، قطر داخلی نانولوله ها، قطر خارجی نانولوله ها، طول نانولوله ها، شکل المان انتخاب شده بر روی نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به منظور معتبر سازی این مدل، نتایج بدست آمده از مدل با نتایج تجربی محققان مختلف مقایسه شده است. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت L/D، قطر خارجی نانولوله ها و طول نانو لوله ها، مدول بدست آمده برای نانوکامپوزیت افزایش می یابد. با این وجود قطر داخلی نانولوله ها چندان تاثیری بر روی مدول یانگ ندارد. مشاهده شد که نمودارهای مدول یانگ Ec بر حسب درصد حجمی نانولوله ها به صورت خطی می باشد. مقایسه نتایج تجربی با نتایج پیش بینی شده نشان داد که میزان E پیش بینی شده توسط مدل در بسیاری از موارد با نتایج تجربی بدست آمده توسط محققان مختلف نزدیک بوده و این نشان میدهد که مدل ارائه شده به خوبی می تواند خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سیمان-نانولوله کربنی را پیش بینی نماید در حالی که مدل های رایج که برای پیش بینی خواص ماکروکامپوزیت های استفاده می شود از دقت کافی برای پیش بینی خواص نانوکامپوزیت پایه سیمانی برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها


[1]     A. G. Mamalis, L. O. G. Vogtländer & A. Markopoulos, “Nanotechnology and Nanostructured Materials: Trends in Carbon Nanotubes”, Precision Engineering, Vol. 28, pp. 16–30, 2004.
 
[2]       J. Makar, J. Margeson & J. Luh, “Carbon Nanotube/Cement Composites – Early Results and Potential Applications”, 3rd International Conference on Construction Materials: Performance, Innovation and Structural Implications: Vancouver, B.C, Canada, 2005.
 
[3]     J. M Makar & J. J. Beaudoin, “Carbon nanotubes and their application in the constructionIndustry”, Proceedings of 1st International Symposium on Nanotechnology in Construction, Vol. 23-25, 2003.
 
[4]     B. Han, X. Yu1 & E. Kwon, “A Self-sensing Carbon Nanotube/Cement Composite for Traffic Monitoring”, Nanotechnology, Vol. 20, pp. 445501 -445505, 2009
 
[5]     L. Raki, J. Beaudoin, R. Alizadeh, J. Makar & T. Sato, “Cement and Concrete Nanoscience and Nanotechnology”, Materials, Vol. 3, pp. 918-94, 2010.
 
[6]       م. رضا پویامهر و س. اطرج، " تاثیر افزودن نانوذرات اکسید کرم بر خواص سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل آلومینات منیزیم، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، شماره 3، 1-9 ،پاییز 1393،
 
[7]       م. جلالی، ا.ع. نوربخش و ا. منشی، "اثر افزودنی نانو اسپینل آلومینا - منیزیا بر مقاومت به هیدراتاسیون جرمهای ریختنی بدون سیمان منیزیایی" فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد ، شماره 2، 67-76، تابستان 1394
 
[8]     L. Y. Chan & B. Andrawes, “Characterization of the Uncertainties in the Constitutive Behavior of Carbon Nanotube/Cement composites”, Adv. Mater. Vol. 10, pp. 45007-45020, 2009.
 
[9]     E. YANG & V. C. Li, “Micromechanical Model For Fiber Cement Optimization AND Component Taloring”, IIBCC, Sao Paulo, Brazil, 2006.
 
[10] Y. J. Liu & X. L. Chen, “Evaluations of the Effective Material Properties of Carbon Nanotube-based Composites Using a Nanoscale Representative Volume Element”, Mechanics of Materials, Vol. 35, pp. 69–81, 2003.
 
[11] B. N. Hu, H. Fukunaga, C. LU, M. Kmaeyama & B. Yan, “Prediction of Elastic Properties of Carbon Nanotube Reinforced Composites”, Proc. R, Vol. 461A, pp. 1685–1710, 2005.
 
[12] M. R. Davoudabadi, R. Ebrahimi Naghani & A. Fereidoon, “Prediction of Young's Modulus of Carbon Nanotube Reinforced Composites in Axial Direction with Nonlinear Springs”, World Applied Sciences Journal, Vol. 10, pp. 1007-1019, 2010.
 
[13] Michael Rieth and Wolfram Schommers, Handbook of Theoretical and Computational Nanotechnology American Scientific Publishers, USA.
 
[14] Y. S. d. Ibarra, J. J. Gaitero, E. Erkizia & I. Campillo, “Atomic Force Microscopy and Nanoindentation of Cement Pastes with Nanotube Dispersions”, phys. Stat, Vol. 203A, pp. 1076–1081, 2006.
 
[15] G. Y. Li, P. M. Wang & X. Zhao, “Mechanical Behavior and Microstructure of Cement Composites Incorporating Surface-treated Multi-walled Carbon Nanotubes”, Carbon, Vol. 43, pp. 1239–1245, 2005,
 
[16] M. S. Morsy, S. H. Alsayed & M. Aqel, “Hybrid Effect of Carbon Nanotube and Nano-clay on Physico-Mechanical Properties of Cement Mortar”, Construction and Building Materials, Vol. 25, pp. 145–149, 2011.
 
[17] Br. M. Tyson1, R. K. Abu Al-Rub, A. Yazdanbakhsh & Z. Grasley, “Carbon Nanotubes and Carbon Nanofibers for Enhancing the Mechanical Properties of Nanocomposite Cementitious Materials”, Materials in Civil Engineering Accepted January, Vol. 5, 2011;
 
[18] S. Musso, J. Tulliani, G. Ferro & A. Tagliaferro, “Influence of carbon Nnotubes Structure on the Mechanical Behavior f Cement Composites Composites Science and Technology”, Vol. 69, pp. 1985–1990, 2009.
[19]    ر .کشاورز، ا. محبی و ج. مرشدیان، "مطالعه  رفتار مکانیکی و میکروساختار کامپوزیت بتن - نانولوله کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کربوکسلیک"، مجله تحقیقات مواد نانوکامپوزیتی 236-229، 1388.
 
M. S. Konsta-Gdoutos, Z. S. Metaxa & S. P. Shah, “Multi-scale Mechanical and Fracture Characteristics and Early-age Strain Capacity of High Performance Carbon Nanotube/Cement Nanocomposites” ,Cement & Concrete Composites , Vol. 32, pp. 110–115, 2010.