بررسی خواص خوردگی سایشی و خوردگی داغ پوشش آلومینا اعمال شده بر روی پایه فولادی به روش پاشش حرارتی حاصل از سوخت اکسیژن‌دار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکترا، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق پوشش آلومینا بر روی زیر لایه فولاد ابزار گرم کار 4340 با ضخامت 240 میکرومتر و با کمک روش پاشش حرارتی حاصل از سوخت اکسیژن‌دار (HVOF) اعمال گردید. مورفولوژی پوشش و تاثیر محیط خورنده اسیدی حاوی اسید کلریدریک (5-15% حجمی) با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، رفتارسایشی این پوشش ها در محیط خشک و محیط تر اسیدی با کمک دستگاه سایش پین روی دیسک بررسی شده و مکانیزم سایش با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون سایش نشان می دهد که نرخ سایش در محیط تر با اسید 5% و محیط خشک تقریبا یکسان است. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که با افزایش میزان اسید در محیط سایش تا غلظت 15% حجمی، نرخ سایش به دلیل افزایش نرخ خوردگی به شکل پیوسته ای افزایش می‌یابد. مکانیزم غالب برای سایش در تمام نمونه ها سایش چسبان است که با افزایش نرخ سایش، سطح ساییده شده، پستی و بلندی بیشتری از خود نشان می‌دهد. در نهایت، آزمون خوردگی داغ بر روی نمونه های پوشش داده شده در دمای ºC 880 برای تعیین عمر پوشش ها انجام شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که عمر پوشش‌های آلومینا در دمای مذکور، 460 ساعت است.

کلیدواژه‌ها


[1]       ا. اخباری زاده، ع. عراقی، م. ح. پایدار، "بررسی رفتار خوردگی پوشش ها و آستری های مختلف مورد استفاده برای لوله های انتقال در صنعت آب کشور"، فصنامه فرایندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 9، شماره 2، صفحه 77-90، 1394.
 
[2]     S. Bose, “High temperature coatings”, Elsevier, 2007.
 
[3]     R. Sivakumar & B. L. Mordike, “High temperature coatings for gas turbine blades: A Review”, Surface and Coatings Technology, Vol. 37, pp. 139 – 160, 1998.
 
[4]       م. علیشاهی، م. ح. بینا، س. م. منیرواقفی، "تشکیل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-CNT"، فصلنامه فرایندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 7، شماره 3، صفحه 31-38، 1392.
 
[5]     G. W. Goward, “Progress in coatings for gas turbine airfoils,” Surface and Coatings Technology, Vol. 108–109, pp. 73-79, 1998.
 
[6]     M. J. Pomeroy, “Coatings for gas turbine Materials and long terms stability issues”, Materials and Design, Vol. 26, pp. 223-231, 2005.
 
[7]     S. Sharafat, A. Kobayashi, Y. Chen & N. M. Ghoniem, “Plasma spraying of micro-composite thermal barrier coatings,” Vacuum, Vol. 65, pp. 415-425. 2002.
 
[8]     U. Schulz, O. Bernardi, A. Ebach-Stahl, R. Vassen & D. Sebold, “Improvement of EB-PVD thermal barrier coatings by treatments of a vacuum plasma-sprayed bond coat,” Surface and Coatings Technology, Vol. 203, pp. 160-170, 2008.
 
[9]     V. K. Tolpygo & D. R. Clarke, “The effect of oxidation pre-treatment on the cyclic life of EB-PVD thermal barrier coatings with platinum–aluminide bond coats,” Surface and Coatings Technology, Vol. 200, pp. 1276-1281, 2005.
 
[10] M. Hetmańczyk, L. Swadźba & B. Mendala, “Advanced materials and protective coatings in aero-engines application”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24, pp. 372-381, 2007.
 
[11] Valarezo, W. B. Choi, W. Chi, A. Gouldstone & S. Sampath, “Process control and characterization of NiCr coatings by HVOF-DJ2700 system: a process map approach”, Journal of thermal spray technology, Vol. 19, pp. 852-865, 2010.
 
[12] Bhushan & B. K. Gupta, “Handbook of Tribology: Material Coating and Surface Treatments”, McGraw-Hill, New York, 1991.
 
[13] AWS, “Thermal Spraying: Practice, Theory and Application”, American Welding Society, 1995.
 
[14] J. Wigren, L. Pejryd, “Thermal barrier coatings-why, how, where and where to”, Proceedings of 15th International Thermal Spray Conference, Edited by Coddet, Nice, France, pp. 1531-1542, 1998.
 
[15] Y. H. Sohna, E. Y. Lee, B. A. Nagaraj, R. R. Biedermand & Jr. R. D. Sisson, “Microstructural characterization of thermal barrier coatings on high pressure turbine blades,” Surface and Coatings Technology, Vol. 146-147, pp. 132-139, 2001.
 
[16] E. Lugscheider, C. Herbst & L. Zhao, “Parameter studies on HVOF spraying of MCrAlY coatings,” Surface and Coatings Technology, Vol. 108-109, pp. 16-23, 2003.
 
[17] Y. Liu, T. E. Fischer & A. Dent, “Comparison of HVOF and plasma-sprayed alumina/titania coatings—microstructure”, mechanical properties and abrasion behavior, Surface and Coatings Technology, Vol. 167, pp. 68-76, 2003.
 
[18] E. Turunen, T. Varis, T. E. Gustafsson, J. Keskinen, T. Fält & S. P. Hannula, “Parameter optimization of HVOF sprayed nanostructured alumina and alumina–nickel compositecoatings”, Surface and Coatings Technology, Vol. 200, pp. 4987-4994, 2006.