بررسی تاثیر آسیاب‌کاری کم‌انرژی و مکانولیچینگ بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق کلراسیون کالکوپیریت (CuFeS2) در آسیاب کم­انرژی به منظور تبدیل کالکوپیریت به کلرید مس انجام گرفت. آسیا­ب­کاری کالکوپیریت در دمای محیط و در شرایط و زمان­های مختلف، تحت گاز کلر انجام شد. همچنین کلراسیون توسط فرآیند مکانولیچینگ با استفاده از حلال­های مختلف در زمان­های متفاوت انجام شد. آنالیز پراش پرتو ایکس برای تشخیص فازهای تشکیل شده در نمونه­ها استفاده شد. نتایج الگوی پراش پرتو ایکس نمونه­های آسیاب­کاری شده از پودر کالکوپیریت نشان داد که در کلراسیون کالکوپیریت در آسیاب کم­انرژی، بعد از گذشتن زمان­های مشخص کالکوپیریت به کلریدهای آهن، مس و گوگرد تبدیل می­شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور بررسی شکل محصولات و سینتیک واکنش کلراسیون نیز تهیه شد. در نهایت بعد از 20 ساعت حدود 60 درصد از کالکوپیریت به کلریدهای مختلف تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


[1]     A. K. Biswas. W. G & .Davenport, “Extractive Metallurgy of Copper”, Pergamon, Oxford, New York, 1976.
 
[2]     F. Aramu, T. Bressani & P. Manca, “Mossbauer Effect of Chalcopyrite” Nuovo Cimento, Vol. B51, No. 2, pp. 370-375, 1967.
 
[3]     S. R. Hall & J. M. Stewart, “Crystal Stractures Refinement of Chalcopyrite”, Acta Crystallogeraphica, Vol. B29, No. 3, pp. 579-585, 1973.
 
[4]     P. Balaz., “Mechanical activation in hydrometallurgy”, Int. J. Mineral processing, Vol. 72, pp. 341-354, 2003.
 
[5]       ا. عطائی ، س. شیبانی ، غ. خیاطی و س. اسدی کوهنجانی، "آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی فناوری تهیه نانو مواد"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، ص.19-28، 1385.
 
[6]       م. عنایتی و ز. صادقیان، " آلیاژسازی مکانیکی (اصول و کاربردها) " ، نشریه مهندسی متالورژی، ش. 20، ص. 44-55، 1384.
 
[7]     B. Lustman & F. Karze, “The Metallurgy of Zirconium”, Mc Graw-Hill Book Company, Inc, New York, 1995
 
[8]     S. K. Pradhan, B. Ghoshand & L. K. Samanta., “Mechano synthesis of nanocrystalline CuFeS2 chalcopyrite”, physica E33, Vol. 10, pp.144-146, 2006.
 
[9]     P. Balaz, TL. akacs, E. Boldizarova & E. Godocikova, “Mechanochemical transformations and reactivity in copper sulphids”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 64, pp. 1413-1417, 2003.