تاثیر اندازه و نوع پوشش ذرات پودر آهن و میزان مس افزودنی بر ویژگی‌های گوی‌های توخالی فولادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فناوری های نوین قوچان

2 استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گوی‌های توخالی فلزی می‌توانند به صورت موفقیت‌آمیز برای ایجاد سلول‌ها و حفرات در ساختارهای سلولی و فوم‌های فلزی به کار گرفته شوند که مهم‌ترین روش‌های تولید آن‌ها بر پایه متالورژی پودر استوار می‌باشد. در این پژوهش، گوی‌های توخالی فولادی با استفاده از دانه‌های پلی‌استیرن به عنوان ماده زیرلایه و به روش متالورژی پودر تولید شدند. دانه‌های پلی‌استیرن از یک بلوک پلی‌استیرن جدا شدند و دانه‌بندی آن‌ها به اندازه‌های متفاوت توسط الک صورت گرفت. سپس، مخلوط سیلیکات سدیم به عنوان چسب و پودر آهن، بر روی دانه‌های تهیه شده پاشیده شد و پس از آغشته شدن دانه‌ها به صورت کامل، خشک شدن درون هوا صورت گرفت. بنابراین، یک لایه نازک از پودرهای آهن به همراه چسب بر روی دانه‌های پلی‌استیرن ایجاد شد. در پایان، دو فرآیند عملیات حرارتی مجزا به منظور تولید گوی‌های توخالی فولادی با استحکام بالا انجام شد که شامل تجزیه حرارتی دانه‌های پلی‌استیرن و تف‌جوشی می‌باشد. به منظور ارزیابی ضخامت و میزان تخلخل پوسته گوی‌های توخالی فولادی و بررسی معایب آن‌ها، مقاطع پوسته‌ها توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. گوی‌های توخالی فولادی تقریباً دارای ضخامت یکنواخت می‌باشند. اندازه دانه‌های پودر آهن، افزودنی مس و نوع پوشش پودرهای آهن تاثیر زیادی بر روی ضخامت، کسر سطحی تخلخل، ترک‌ها و حفرات در پوسته دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     J. Banhart, “Manufacture, characterisation and application of cellular metals and metal foams”, Progress in Materials Science, Vol. 46, pp. 559–632, 2001.
 
[2]     M. F. Ashby, A. G. Evans, N. A. Fleck, L. J. Gibson, J. W. Hutchinson & H. N. G. Wadley, Metal Foams: A Design Guide, Butterworth–Heinemann, Massachusetts, 2000.
 
[3]     H. P. Degischer & B. Kriszt, Handbook of Cellular Metals, Production, Processing and Applications, Wiley–VCH/Verlag GmbH, Weinheim, Germany, 2002.
 
[4]       م. سبزواری، س. ع. سجادی و ا. مولودی، "بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1394.
 
[5]     Y. Sugimura, J. Meyer, M. Y. He, H. Bart-Smith, J. Grenstedt & A. G. Evans, “On the mechanical performance of closed cell Al alloy foams”, Acta Materialia, Vol. 45, No. 12, pp. 5245-5259, 1997.
 
[6]     Y. Sugimura, A. Rabiei, A. G. Evans, A. M. Harte & N. A. Fleck, “Compression fatigue of cellular Al alloys”, Journal of material science and engineering, Vol. 269A, pp. 38-48, 1999.
 
[7]     A. Rabiei, A. O’Neill & B. Neville, “Processing and development of a new high strength metal foam”, MRS Fall 2004 Proceedings, Vol. 841, pp. 517-526, 2005.
 
[8]     T. J. Lim, B. Smith & D. L. McDowell, “Behavior of a random hollow sphere metal foam”, Acta Materialia, Vol. 50, pp. 2867–2879, 2002.
 
[9]     E. Baumeister, S. Klaeger, A. Kaldos, “Lightweight, hollow-sphere-composite (HSC) materials for mechanical engineering applications”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 155–156, pp. 1839–1846, 2004.
 
[10] P. Lhuissier, L. Salvo & Y. Brechet, “Sintered hollow spheres: Random stacking behaviour under uniaxial tensile loading”, Scripta Materialia, Vol. 63, pp. 277–280, 2010.
 
[11] L. J. Gibson & M. F. Ashby, Cellular Solids: Structure and Properties, 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
 
[12] O. Andersen, G. Stephani, Handbook of cellular metals. Production, Processing, Applications, Edited by H. P. Degischer, B. Kriszt, Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002.
 
[13] L. J. Vendra, “Processing and characterization of aluminum-steel composite metal foams”, Metal Foams, Raleigh, North Carolina, 2008.
 
[14] Cellular Metallic Materials, Frounhofer, IFAM.
 
[15] M. Jaeckel, H. Smigilski, “Coating of polymeric spheres with particles”, European Patent DE 3724156, 1988.
 
[16] C. Augustin & W. Hungerbach, “Production of hollow sphere (HS) and hollow structure (HSS)”, Materials Letters, Vol. 63, pp. 1109-1112, 2009.
 
[17] M. Behnam, A. S. Golezani & M. M. Lima, “The effect of size and morphology of iron powder on shell density in low carbon steel hollow spheres”, Powder Metallurgy Progress, Vol. 11, pp. 185-192, 2011.
 
[18] M. Behnam, A. S. Golezani & M. M. Lima, “Optimization of surface quality and shell porosity in low carbon steel hollow spheres produced by powder metallurgy”, Powder Technology, Vol. 235, pp. 1025–1029, 2013.
 
[19] K. A. Khor, L. G. Yu, O. Andersen & G. Stephani, “Effect of spark plasma sintering (SPS) on the microstructure and mechanical  properties of randomly packed hollow sphere (RHS) cell wall”, Materials Science and Engineering, Vol. 365A, pp. 130–135, 2003.
 
[20] Z. Y. Gao, “Mechanical behaviour of metallic hollow sphere materials: experimental study” Journal of Aerospace Engineering, Vol. 21, pp. 206–217, 2008.
 
[21] A. Fallet, P. Lhuissier, L. Salvo & Y. Brechet, “Mechanical behaviour of metallic hollow spheres foam”, Advanced Engineering Materials, Vol. 10, pp. 858–862, 2008.
 
[22] M. Reinfried, U. Waag, G. Stephani, F. Bretschneider, “Deformation behaviour of ultra light steel based hollow sphere structures”, Euro Mat 2003, Switzerland, 2003.
 
[23] T. Fiedler, H. S. Kim, I. V. Belova, S. W. Sloan, G. E. Murch & A. Ochsner, “Elastic finite element analysis on cross-sections of random hollow sphere structures”, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 41, pp. 250–256, 2010.
 
[24] P. Yu, G. Stephani, S. D. Luo, H. Goehler & M. Qian, “Microwave-assisted fabrication of titanium hollow spheres with tailored shell structures for various potential applications”, Materials Letters, Vol. 86, pp. 84–87, 2012.
 
[25] A. Ochsner & C. Augustin, “Multifunctional metallic hollow sphere structures: manufacturing, properties and application”, Engineering Materials, pp. 101–107, 2009.