اثر نسبت Cr/C بر ریزساختار و عمرخستگی حرارتی آلیاژ روکش سخت پایه Fe-Cr-C

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -گروه مهندسی مواد و متالورژی

چکیده

در تحقیق حاضر آلیاژ های روکش سخت پایه Fe-Cr-C با نسبت (وزنی) متفاوت به روش SMAW به صورت تک لایه و دو لایه بر روی فولاد ساده کربنی ST 32 جوشکاری گردیدند. سپس نمونه هایی تهیه و آزمون های آنالیز شیمیایی (OES) ، متالوگرافی نوری،XRD، SEM، و خستگی حرارتی بر روی آنها انجام شد. نتایج آزمون پراش پرتو (XRD) X نشان داد که ریز ساختار لایه روکش سخت نمونه روکش سخت شده با الکترود( پر کربن –پر کروم) AB شامل کاربید اولیه و یوتکتیک و نمونه روکش سخت شده با الکترود (کم کربن –کم کروم)SD شامل آستنیت ومارتنزیت می باشد. تصاویر متالوگرافی نوری و الکترونی، آنالیز نقطه ای و نقشه توزیع عناصر نیز حضور فازهای فوق را تایید نموده است. نتایج آزمون خستگی حرارتی مشخص نمود در مجموع کلیه نمونه ها، بالاترین عمر خستگی حرارتی مربوط به نمونه روکش سخت شده با الکترود(کم کربن –کم کروم)SD قطر4 میلی متر در حالت تک لایه با کمترین (غلظت عنصر کروم) درصد حجمی آستنیت باقی مانده و کاربید (Cr,Fe)23C6 با ریز ساختار اولیه آستنیت، مارتنزیت و کاربید (Cr,Fe)23C6 می باشد، کمترین عمر خستگی حرارتی مربوط به نمونه روکش سخت شده با الکترود ( پر کربن –پر کروم) AB قطر 25/3 میلی متر در شرایط دو لایه با ریزساختار اولیه متشکل از کاربیدهای اولیه (Cr,Fe)7C3 و یوتکتیک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]       ح. ثابت، " بازسازی قطعات تحت سایش به روش جوشکاری"، شرکت کاوش جوش،1392.
 
[2]     Metal's Handbook “Friction, Lubrication, and Wear Technology”, ASM ,Vol 18, pp 320-336, 2003.
 
[3]       ح. ثابت، "متالورژی و تکنولوژی جوشکاری"، چاپ دوم، نشر فنی امیر،1394.
 
[4]       ح. ثابت، ش .میردامادی ،ش. خیراندیش و م. گودرزی "مروری بر فرآیندهای سخت کاری سطحی از طریق جوشکاری"، جوشکاری، شماره 51، ص 65-60، پاییز 1387.
 
[5]     Weld Surfacing and Hardfacing, The Welding Institute Abington Cambridge, pp 32-46, 1980.
 
[6]     "The Practical Reference Guide For Hardfacing", AWS, pp 1-20, 2003.
 
[7]     D. K. Dwivedi “Microstructure and Abrasive Wear Behavior of Iron Base Hardfacing”, Materials Science and Technology, Vol 10, pp. 10-20, 2004.
 
[8]       ح. ثابت، ش .میردامادی، ش. خیراندیش و م. گودرزی، "تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریز ساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت پایهFe-(6X)Cr-(X)C بر روی فولاد ساده کربنی ایجاد شده با فرآیند جوشکاری GTAW "،مجله علمی پژوهشی مواد نوین، جلد 1، شماره 1، صفحه 25، پاییز1389.
 
[9]     H. Sabet ,Sh. Kheirandish, Sh. Mirdamadi & M. Goodarzi “The Microstructure and Abrasive Resistance of Fe-Cr-C Hardfacing Alloys with the Composition of Hypoeutectic, Eutectic and Hypereutectic at Cr/C =6 ”, Tribology Letters, Vol. 44, No. 2, pp. 237-245, 2011.
 
[10]    ح. ثابت، ش. میردامادی، ش. خیراندیش و م. گودرزی، "مقایسه سختی و مقاومت به سایش لایه های سخت شده سطحی حاوی کروم برروی فولاد ساده کربنی توسط فرآیند جوشکاری GTAW"، سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن ریخته گران ایران، کرمان، 1388.
 
[11]    ح. ثابت و الف. داود آبادی فراهانی، " بررسی نسبت Cr/C بر حساسیت به ترک لایه رسوبی مقاوم به سایش بر قطعات ریختگی چدن خاکستری GG25"، هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، تهران، 1388.
 
[12] M. Liang Ma, H. Cheng, J. Jiaren, H. Rob, X. Yongsong, S. Zhong & S. Liu, “Cracks Formation and Residual Stress In Chromium Carbide Overlays”, Engineering Failure Analysis, Vol. 31, pp. 320–337, 2008.
 
[13]    ح. ثابت، ح. کیپور و س. آراسته، " بررسی تشکیل ترک در آلیاژ روکش سخت پایه Fe-Cr-C بر روی فولاد ساده کربنی"، فصلنامه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران، شماره 71، ص40-44، 1392 .
 
[14] Q. Y. Hou, “Influence of molybdenum on the microstructure and properties of a FeCrBSi alloy coating deposited by plasma transferred arc hardfacing”, Surface & Coatings Technology, Vol. 225, pp. 11-19, 2013
 
[15] J. Hornung, A. Zikin, K. Pichelbauer, M. Kalin & M. Kirchgaßner, “Influence of cooling speed on the microstructure and wear behavior of hypereutectic Fe–Cr–C hardfacings”, Materials Science & Engineering, Vol. 576A, pp. 243-251, 2013.
 
[16]    ج. عزیز پور، ح. ثابت و م. اسماعیلیان، " اثر نسبتCr/C بر سختی و میزان چسبندگی لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C بر روی فولاد ساده کربنی"، دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران6 الی 7 دی ماه اصفهان، 1390.
 
[17] D. Li, L. Liu ,Y. Zhang ,C. Ye ,X. Ren ,Y. Yang & Q. Yang, “Phase Diagram Calculation of High Chromium Cast Irons and Influence of its Chemical Composition”, Materials and Design, Vol. 30, pp. 340-345, 2009.
 
[18]    ح. ثابت، ش .میردامادی، ش. خیراندیش و م. گودرزی، " بررسی ریزساختار و مشخصات کاربیدهای  در آلیاژ هایپریوتکتیک روکش سخت پایهFe-Cr-C "، فصلنامه عملی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، سال پنجم، شماره اول، صفحه 28، بهار1390.
 
[19] A. Bonder, V. Ivanchen Tov, A. Kozbv & J. C. Todenac, “Carbon-Iron-Ternary Alloy Systems, Phase Diagrams – Crystallographic and Thermodynamic Data”, MSIT, Group IV, Spriner,Verlay, Berlin Heidelberg, Vol. 11, pp 1-56, 2008.
 
[20] S. Kumar, K. P. Mondal & A. K. Jha, “Effect of Microstructure and Chemical Composition of Hardfacing Alloy on Abrasive Wear Behavior”, Materials Science and Technology ,Vol 8, pp.10-20, 2000.