بررسی اثر افزودن نانو ذرات اکسید آهن (Nano-Fe2O3) بر ریزساختار و مقاومت به هیدراتاسیون دیرگدازهایی منیزیا- دولومایی(MgO-CaO)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده :
دیرگدازهای منیزیا- دولومایی محصولات قلیایی از دولومای زینترشده (یا ذوبی) و منیزیای زینتر شده (یا ذوبی) هستند که دارای 50-80% وزنی منیزیا می باشند.این دیرگدازهای دارای مزایای زیادی از جمله مقاومت به خوردگی بالا در مقابل سرباره بازی ، عملکرد دمایی بال(دیرگدازی بالا)ا، توانایی تولید مذاب فولاد تمیز و به دلیل وجود منابع فراوان از دولومیت و منیزیت در ایران دارای صرفه اقتصادی می باشند. با این وجود استفاده از این نوع دیرگدازها به دلیل مقاومت به هیدراتاسیون ضعیف در صنایع مختلف با محدودیت روبه رو شده است. در این فعالیت اثر افزودن نانو ذرات اکسید آهن (Nano-Fe2O3) بر ریزساختار و مقاومت به هیدراتاسیون دیرگدازهای منیزیا-ذولومایی حاوی 35 % وزنی اکسید کلسیم (CaO) مورد بررسی قرار گرفته است. از دولومیت زفره اصفهان و منیزیت بیرجند به عنوان مواد اولیه مصرفی و از نانو ذرات اکسید آهن به عنوان افزودنی استفاده شده است. نمونه های استوانه ای پس از شکل دهی با پرس تحت فشار MPa 90 در دمای℃ 110 به مدت 24 ساعت خشک و در دمای ℃ 1650با سرعت min /℃ 5 پخت شدند. نتایج نشان داد که افزودن نانو ذرات اکسید آهن منجر به تشکیل فازهای با نقطه ذوب پایین از قبیل C2F ،C3A و CAF می شود. تشکیل این فازهای زود گداز در دمای زینترینگ نمونه ها، دانه های منیزیا و کلسیا ر و مرزدانه ها را احاطه کرده و منجر به بهبود تراکم ساختاری دیرگدازهای منیزیا-دولومایی و در نتیجه مقاومت به هیدراتاسیون بالا شده است. ا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]       ز. نعمتی، کتاب دیرگدازهای سرامیکی، تهران دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی چاپ اول، 1382.
 
[2]     F. kashaninia, H. sarpoolaky, R. Naghizade, A. R. Bagheri & A. R. Zamanipour, “improving hydration resistance of Magnesia –Doloma refractores by iron oxid addition”, Iranian journal of material science &engineering, Vol. 8, No.4, 2011.
 
[3]       م. زراعتی،ح. سرپولکی ،ف. گلستانی فرد، م. باوندچالی، ع. باقری، ع. پناهی، "بررسی پارامترهای موثر بر ساخت و نوع افزودنی بر زینتر منیزیا- دولومای مصرفی در صنایع فولاد"، سمپوزیوم فولاد 89.
 
[4]       ا. کاظمی، "تاثیر افزودن زیرکونیا بر خواص دیرگدازهای منیزیا- اسپینلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، سال 1381.
 
[5]     M. Hadian & B. Nazari, “InfluEence of Mgnesia Addition on Hydration of Iranian Dolomite”, Iranian Journal of Materials Science & Engineering, Vol. 7, 2010.
 
[6]     K. Ghosh, B. Bhattacharya, H. S. Mukherjee, S. Tripathi & K. Das, “Effect of Fe2O3 On The Densification And Properties of Lime”, Ceramics –Silikáty, pp. 70-74, 2003.
 
[7]     G. M. Otham, M. A. Abuel & M. A. Serry, “hydration–resistant lime refractories from Egyption lime stone and ilmenite raw materials”, ceramics international, pp. 801-807, 2001.
 
[8]     S. Chen & P. Lu, “Improved Hydration Resistance of Synthesized Magnesia–Calcia Clinker by Surface Modification”, J. Am. Ceram. Soc, Vol. 87, pp. 2164–2167, 2004.
 
[9]     J. lee, H.S. Choi & S. j. Lee, “Effect of Fe2O3 Addition On The Hydration Resistance of CaO” , Journal of ceramic processing research, Vol. 13, No.5, pp. 6406-650, 2012.
 
[10] J. l. Prodriguez, B. Ferandez, J. C. Rendon, P. Pena & J. F. Valle, “Reaction Sintering of  Mexican Dolomite – Zircon Mixtures”, Bol. Soc. Esp. Ceram, Vol. 44, pp. 245-250, 2005.
 
[11] M. Chen, C. Lu & J. YU, “improvement in performance of MgO-CaO refractories by addition of nano –ZrO2”, Journal of the European ceramic society, Vol. 27, pp. 4633-4638, 2007.
 
[12] J. lee, H. S. Choi & S. j. Lee, “effect of Fe2O3 addition on the hydration resistance of CaO”, Journal of ceramic processing research, Vol. 13, No. 5, pp. 640-650, 2012.
 
[13] H. I .Moorkah & M. S. Abolarin, “investigation of the properties of locally available dolomite for refractory applicatios”, Nigerian Journal Of Technology, Vol. 24, No. 1, 2005.
 
[14] G. M. Otham, M. A. Abuel & M. A. Serry, “Hydration – Resistant lime Refractories From Egyption lime Stone And Ilmenite Raw Materials”, ceramics international, pp. 801-807, 2001.
 
[15]    م. جلالی، ا. نور بخش و ا. منشی،" اثر افزودن نانو اسپینل آلومینا-منیزیا بر مقاومت به هیدراتاسیون جرم های ریختنی بدون  سیمان منیزیایی" فصلنامه  علمی پزوهشی فرآیند های نوین در مهندسی مواد،سال نهم، شماره دوم، تابستان 1394.
[16]    ح. پایدار و ج. طراح، "بررسی اثر افزودن TiO2‌بر کیفیت مخلوط رس های نسوز معادن سمیرم و قشلاق در ارتباط با کاربرد ان در صنعت نسوز"، فصلنامه علمی پزوهشی فرآیند های نوین در مهندسی مواد، سال دهم، شماره اول، بهار 1395.