بررسی خواص پوشش با ساختار تغییرات تدریجی اکسید تیتانیوم/هیدروکسی اپتایت، اعمال شده به روش الکتروفورتیک بر روی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 مربی

چکیده

در تحقیق حاضر پوشش های تک لایه هیدروکسی اپتایت (HA)، اکسید تیتانیوم (TiO2) و پوشش با ساختار تغییرات تدریجی اکسید تیتانیوم/هیدروکسی اپتایت به روش الکتروفورتیک بر روی آلیاژ تیتانیومTi–6Al–4V اعمال گردید. مورفولوژی پوشش ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. همچنین ترکیب پوشش ها با استفاده از آنالیز های پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس (EDX) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پوشش با ساختار تغییرات تدریجی اکسید تیتانیوم/هیدروکسی اپتایت، ترکیب پوشش از 100 درصد اکسید تیتانیوم/صفر درصد هیدروکسی اپتایت در سطح زیر لایه، به صفر درصد اکسید تیتانیوم/100 درصد هیدروکسی اپتایت در سطح خارجی پوشش تغییر کرده است. به منظور بررسی زیست سازگاری پوشش های اعمال شده، کشت سلول های بنیادی بند ناف بر روی آنها صورت گرفت. نتایج نشان داد که پوشش با ساختار تغییرات تدریجی و پوشش تک لایه هیدروکسی اپتایت نسبت به پوشش تک لایه اکسید تیتانیوم از زیست سازگاری به مراتب بالاتری برخوردار هستند. علاوه بر این میزان چسبندگی پوشش ها به وسیله آزمون برشی بررسی گردید و نتایج نشان داد که پوشش با ساختار تغییرات تدریجی از استحکام چسبندگی به مراتب بالاتری (MPa 31) در مقایسه با پوشش تک لایه هیدروکسی اپتایت (MPa 11) بر خوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     L. Mohan, D. Durgalakshmi, M. Geetha, T. S. N. Sankara Narayanan & R. Asokaman, “Electrophoretic deposition of nanocomposite (HAp + TiO2) on titanium alloy for biomedical applications”, Ceramics International, Vol. 38, pp. 3435-3443, 2012.
 
[2]     P. C. Rath, L. Besra, B. P. Singh & S. Bhattacharjee, “Titania/hydroxyapatite bi-layer coating on Ti metal by electrophoretic deposition: Characterization and corrosion studies”, Ceramics International, Vol. 38, pp. 3209-3216, 2012.
 
[3]     O. Albayrak, O. El-Atwani & S. Altintas, “Hydroxyapatite coating on titanium substrate by electrophoretic deposition method: Effects of titanium dioxide inner layer on adhesion strength and hydroxyapatite decomposition”, Surface & Coatings Technology, Vol. 202, pp. 2482-2487, 2008.
 
[4]     C. Kaya, “Electrophoretic deposition of carbon nanotube-reinforced hydroxyapatite bioactive layers on Ti-6Al-4V alloys for biomedical applications”, Ceramics International, Vol. 34, pp. 1843-1847, 2008.
 
[5]     X. Pang & I. Zhitomirsky, “Electrophoretic deposition of composite hydroxyapatite–chitosan coatings”, Materals Characterization, Vol. 58, pp. 339-348, 2007,
 
[6]     M. Manson, C. J. Nez, C. Morant, P. Herrero & J. M. M. H. Nez-Duart, “Electrodeposition of hydroxyapatite coatings in basic conditions”, Biomaterials, Vol. 21, pp. 1755-1761, 2000.
 
[7]     L. L. Hench, “Bioceramics: from concept to clinic”, Journal of American Ceramics Society, Vol. 74, pp. 1485-1510, 1991.
 
[8]     R. Z. Legeros, “Biodegradation and bioresorption of calcium phosphate ceramics”, Clinical Materials, Vol. 14, pp. 65-88, 1993.
 
[9]     C. F. Koch, S. Johnson, D. Kumar, M. Jelinek, D. B. Chrisey, A. Doraiswamy, C. Jin, R. J. Narayan & I. N. Mihailescu, “Pulsed laser deposition of thin films”, Materials Science Engineering, Vol. 27C, pp. 484-494, 2007.
 
[10] S. Ding, “Properties and immersion behavior of magnetron-sputtered multilayered hydroxyapatite /titanium composite coatings”, Biomaterials, Vol. 24, pp. 4233-4238, 2003.
 
[11] W. R. Lacefield, L. L. Hench & J. Wilson (Eds.), “An Introduction to Bioceramics”, World Scientific Publishing Co, Singapore, 1993.
 
[12] Araghi & M. J. Hadianfard, “Fabrication and characterization of functionally graded hydroxyapatite/TiO2 multilayer coating on Ti-6Al-4V titanium alloy for biomedical applications”, Ceramics International, Vol. 41, pp. 12668–12679, 2015.
 
[13] T. S. Karande, J. L. Ong & C. M. Agrawal, “Diffusion in musculoskeletal tissue engineering scaffolds: design issues related to porosity, permeability, architecture and nutrient mixing”, Annals of Biomedical Engineering, Vol. 32, pp. 1728-1743, 2004.
 
[14] S. Sosnowski, P. Wozniak & M. Lewandowska-Szumiel, “Polyester scaffolds with bimodal pore size distribution of tissue engineering”, Macromolecular Bioscience, Vol. 6, pp. 425-434, 2006.
[15] T. R. Mosmann, “Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assay”, Journal of Immunological Methods, Vol. 65, pp. 55-63, 1983.