بررسی اثر سرعت سرد شدن و میزان مس بر تشکیل یوتکتیک غیر تعادلی در آلیاژهای دوتایی آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

در این پژوهش تاثیر سرعت سرد شدن و میزان مس بر مقدار گرمای نهان آزاد شده در طی استحاله یوتکتیک غیر تعادلی در آلیاژهای دو تایی آلومینیوم – مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آلیاژهای دو تایی آلومینیوم- مس با ترکیب 2/2، 7/3 و  wt.%8/4 مس در یک کوره الکتریکی ذوب و در شرایط کنترل شده ای با سرعت 04/0 و °C/sec 42/0 سرد شدند. نتایج نشان می دهد که مقدار گرمای نهان آزاد شده در طی استحاله یوتکتیک غیر تعادلی، به دو عامل سرعت سرد شدن و ترکیب آلیاژ وابسته است. با افزایش مقدار مس و افزایش سرعت سرد شدن، مقدار یوتکتیک غیر تعادلی نیز افزایش می یابد که با آزاد سازی گرمای نهان بیشتری همراه می باشد که این تغییرات باعث ایجاد انحراف دوم در منحنی سرد شدن می شود. این انحراف در منحنی مشتق اول- زمان به صورت یک پیک کاملا تیز، قابل تشخیص می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]     M. C. Flemings, “Solidification Processing”, Mc Grow-Hill, New York, 1974.
 
[2]     R. N. Grugel, “Meterials Characterization 28”, pp. 213-219, 1992.
 
[3]     L. Backuerud, G. Chai & J. Tamminen “Solidification Characteristics of Aluminum Alloys”, Foundry Alloys, AFS/Skanaluminium, Stockholm, Sweden, Vol. 2, 1990.
 
[4]     D. Eskin, Q. Du, D. Ruvalcaba & L. Katgerman, “Experimental study of structure formation in binary Al–Cu alloys at different cooling rates”, Mater. Sci. Eng, Vol. A 405, pp 1-10, 2005.
 
[5]     O. Fornaro & H. A. Palacio, “Study of dilute Al–Cu solidification by cooling curve analysis”, J. Mater. Sci, Vol. 44, pp. 4342- 4347, 2009.
 
[6]     Y. W. Riddle & M. M. Makhlouf, “Characterizing Solidification by Non-Equilibrium Thermal Analysis”, Magnesium Technology, pp 101- 106, 2003.
 
[7]     L. Bäckerud & B. Chalmers, “Some Aspects of Dendritic Growth in Binary Alloys: Study of the Aluminum-Copper System”, Transactions of the Metallurgical Society of AIME, Vol. 245, pp. 309- 318, 1969.
 
[8]     J. Tamminen, “Thermal Analysis for Investigation of Solidification Mechanisms in Metals and Alloys”, Ph.D. Thesis, U. of Stockholm, Sweden, 1988.
 
[9]     D. Emadi, “Applications of thermal analysis in quality control of solidification processes”, Journal of Themal Analysis and Calorimetry, Vol. 81, pp. 235- 242, 2005.
 
[10] J. O. Barlow & D. M. Stefanescu, “Computer-aided cooling curve analysis revisited”, AFS Trans. 105, pp. 348- 354, 1997.
 
[11] W. T. Kierkus & J. H. Sokolowski, “Recent Advances in CCA: A New Method of Determining Baseline Equation”, AFS Trans, Vol.66, pp. 161- 167, 1999.
 
[12] K. G. Upadhya, D. M. Stefanescu, K. Lieu & D. P. Yeager, “Computer- Aided Cooling Curve Analysis: Principles and Applications in Metal Casting”, AFS Transactions, Vol. 97, pp. 61-66, 1989.
 
[13] S. L. Backerud & G. K. Sigworth, “Recent Developments in Thermal Analysis of Aluminum Casting Alloys”, AFS Transactions. Vol. 97, pp. 459- 464, 1989.
 
[14] Haq, J. S. Shin & Z. H. Lee, “Computer-aided cooling curve analysis of A356 aluminum alloy”, Metals and Materials International, Vol 10, No. 1, pp. 89-96, 2004.
 
[15] M. Dehnavi, H. Vafaeenezhad & M. Haddad- Sabzevar, “Investigation solidification of Al-4.8 wt.%Cu alloy at different cooling rates by computer aided cooling curve analysis”. Metall. Mater. Eng, Vol. 20, No. 2, pp. 107-117, 2014.
 
[16] ASM Hnadbook, Formerly Ninth Edition, Metals Hnadbook, Volume 9, Metallography and microstructures.
 
[17]    م. دهنوی و م. حداد سبزوار، "اثر اندازه دانه بر جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیم – مس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1392.