بررسی نقش اربیم بر رفتار ترمودینامیکی آلیاژهای آلومینیوم – روی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، اصفهان

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر جدید مجلسی، اصفهان

3 استاد، آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، بخش مواد مقاوم به خوردگی، دوشنبه، تاجیکستان

4 دانشیار، دانشگاه تکنیکی عاصمی تاجیکستان، بخش مواد مقاوم به خوردگی، دوشنبه، تاجیکستان

چکیده

ضریب هدایت حرارتی، ظرفیت گرمای ویژه، آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیپس آلیاژهایZn5Al  و Zn55Al که اربیم به آن اضافه شده است با استفاده از قانون سرد شدن نیوتن در یک دستگاه جدید مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد که با افزایش دما، ظرفیت گرمای ویژه، آنتالپی و آنتروپی این آلیاژها  افزایش می­یابد. در حدود دمای 520 تا 530 درجه کلوین، کاهش شدید ضریب هدایت حرارتی و ظرفیت گرمای ویژه نشان داد که در تمام این سیستم­ها شامل تغییر فاز درجه دوم می­باشد. در نهایت فاکتورهای ترمودینامیکی ذکر شده محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


[1]     R. Amini Nadzhafobodi, A. Meysami & h. Sharifi, Korroziya alyuminievykh splavov: Korrozionnoe povedenie alyuminiya, legirovannogo elementami grupp 1-8, Lap Lambert Academic Publishing, Germany, pp. 25, 2013
 
[2]     I. N. Ganiev & T. M. Umarov, “Corrosion of Double Aluminum alloys in the neutral ambience”, science, Dushanbe, pp. 258, 2007.
 
[3]     H. Dafydd, D. A. Worsley & H. N. Mc Murray, Corrosion (Sci), pp. 366, 2005.
 
[4]     R. Amini, Z. Obidov & I. Ganiev, “Anodnye zashchitnye tsink-alyuminievye pokrytiya s beryllium i magnum: Teplovye”, termodinamich-eskie, kineticheskie, pp. 11, 2012.
 
[5]     Z. Obidov, I. Ganiev, “Corrosia splava Al+2.18% Fe, legirovannogo elementami padgroppi Galli”, Lap Lambert Academic Publishing, Germany, pp. 144, 2011.
 
[6]     M. Benabdoun, N. Bellel, “Effects of Thermomechanical Treatments on the Thermal Expansion Coefficient of Some Aluminium Alloys”, Sciences & Technologie, University of Mentouri, pp. 50, 2007.
 
[7]     R. N. Amini, Z. R. Obidov & I. N. Ganiev, “Anodnie zashitnie Zinc-Aluminevi pakratie c Berilliem e magniem”, Lap Lambert Academic Publishing, Germany, pp. 89, 2012.
 
[8]     Z. Nizomov, B. N. Gulov, A. D. Saidov & H. Avezov, “Measurement of specific heat of solids with cooling method”, National, Tajikistan, pp. 136, 2010.
 
[9]     Z. Nizomov, B. N. Gulov, A. D. Saidov & Z. Avezov, “Investigation of the specific heat of aluminum, copper, zinc and cooling method and comparison with the Debye theory”, 1th Scientific - practical Conference on Prospects for the development of science and education Dushanbe, pp. 188-191, 2010.
 
[10] A. Z. Nizomov, B. A. Gulov, I. N. Ganiev, A. D. Saidov, F. W. Obidov & B. B. Eshowe, Investigation of temperature dependence on specific heat of high purity grade aluminum A7 Dan Melli, Dushanbe, pp. 53-59, 2011.
 
Z. Nizomov, B. N. Gulov, A. D. Saidov & H. Avezov, “Measurement of specific heat of solids with cooling method”, National, Tajikistan, pp. 136-141, 2010.