بررسی خواص سطحی و سایشی پوشش نیتریدی ایجاد شده بر روی فولاد ابزار گرم کار H11 در روش نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر پارامتر های مهم نیتروژن دهی پلاسمایی بر روی قطعات هندسه های متفاوت می پردازد. نمونه های تهیه شده با ابعاد هندسی متفاوت تحت اتمسفر حاویN2 %80- H2 %20، در دمایC ̊ 520، در چرخه های کاری 30%، 50% و80% و فرکانس 10 کیلوهرتز به مدت 6 ساعت نیتروژن دهی پلاسمایی شدند. سپس خواص سطحی و سایشی توسط آزمایشات SEM، ریزسختی سنجی و زبری سنجی و اندازه گیری سایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که سطح کلیه نمونه های نیتروژن دهی پلاسمایی شده بوسیله ذرات نیتریدی گل کلمی شکل پوشیده شده است. تشکیل این ذارات نیتریدی گل کلمی شکل ناشی از کندو پاش سطح طی فرایند می باشد. با افزایش پهنای شیار و چرخه کاری، زبری سطوح افزایش می یابد. هم چنین ریز سختی سطح با افزایش پهنای شیار و چرخه کاری افزایش می یابد که علت آن افزایش در صد رسوبات نیتریدی تشکیل شده در سطح می باشد. اثر پدیده کاتد توخالی در شیار 2 میلی متر و چرخه کاری80% در روش نیتروژن دهی پلاسمایی معمولی (CPN) اتفاق می افتد. که این امر موجب بیش گرمایش نمونه ها شده و باعث افزایش زبری و کاهش سختی سطح می شود. پس از اعمال فرایند نیتروژن دهی پلاسمایی، نتایج آزمایش سایش پین روی دیسک نشان داد که پوشش های نیتریدی تشکیل شده از مقاومت به سایش بهتری نسبت نمونه مرجع اولیه قبل از عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1]     L. O. Rodrigo, O. P. Heloise, S. Vanessa, J. R. Israel, A. C. Silvia, A. Fernando, S. DE. Souza, A. Spinelli & A. Carlos, “Microstructure and corrosion behaviour of pulsed plasma-nitrided AISI H13 tool steel”, Corrosion Science, Vol. 204, pp. 3623-3628, 2010.
 
[2]     M. Olzon-Dionysio, M. Campos & M. Kapp, S. DE. Souza, “Influences of plasma nitriding edge effect on properties of 316 L stainless steel, Surface and Coatings Technology”, Vol. 204, pp. 3623-3628, 2010.
 
[3]     E. A. Ochoa, D. Wisnivesky, T. Minea, M. Ganciu, C. Tauziede, P. Chapon & F. Alvarez, “Microstructure and properties of the compound layer obtained by pulsed plasma nitriding in steel gear”, Surface & Coatings Technology, Vol. 1203, pp. 1457-61, 2009.
 
[4]     N. P. Such & O. E. Kim, “On microscopic mechanism of friction and wear”, Wear, Vol. 146, pp. 199-208, 1991.
 
[5]     W. Kovacs & W. Russell, “An introduction to ion nitriding- What is it? Why it is used? Where it is used?”, Ion Nitriding Conference Proceedings, Cleveland (OH), USA, Vol. 15, pp. 9-17, 1986.
 
[6]     K. Ozbaysal & O. T. Inal, “Structure and properties of ion nitrided stainless steels”, Material Science and Engineering, Vol. 21, pp. 4318-4326, 1986.
 
[7]     F. Ashrafizade, “Influence of Plasma and gaz nitriding on fatigue resistance of plain carbon steel, Surface and Coatings Technology”, Vol. 173-174, pp. 1196-1200, 2003.
 
[8]     B. Y. Jeong & M. H. Kim, “Effect of pulse frequency and temperature on the nitride layer and surface characteristics of plasma nitrided stainless steel”, Surface and Coatings Technology, Vol. 137, pp. 249-254, 2001.
 
[9]     G. H. Jeong, M. S. Hwang, Y. Jeong, M. Hokim & C. Lee, “Effect of the duty factor on the surface characteristics of the plasma nitride and diamond-like carbon coated high-speed steel”, Surface and Coatings Technology, Vol. 124, pp. 222-227, 2000.
 
[10] G. Nayal, DB. Lewis, M. Lembke & E. Cockremje, “Influence of sample geometry on the effect of pulse plasma nitriding of M2 steel”, Surface and Coatings Technology, Vol. 57, pp. 147, 1999.
 
[11] CZ. Li & T. Bell, “Principals mechanisms and applications of active screen plasma nitriding”, Heat Treatment of Metal, Vol. 30 pp. 1-7, 2003.
 
[12] L. Shen, L. Wang & J. Xu, “Plasma nitriding of AISI 304 austenitic stainless steel assisted with hollow cathode effect”, Surface & Coatings Technology, 2012.
 
[13] Z. Soltani Asadi & F. Mahboubi, “Effect of component geometry on the plasma nitriding behavior of AISI 4340”, Materials and Design, Vol. 49, pp. 1-6, 2011.
 
[14] C. Zaho, CX. Li, H. Dong & T. Bell, “Study on the active screen plasma nitriding and it is nitriding mechanism”, Surface and Coatings Technology, Vol. 201, pp. 15-20, 2006.
 
[15] SH. Ahangarani, AR. Sabour & F. mahboubi, “Surface modification of 30Cr Ni Mo8 low-alloy steel by active screen step and conventional plasma nitriding metods”, Surface and Coatings Technology, Vol. 254, pp. 27-35, 2007.
 
[16] M. Hutching, “Tribology, Friction and Wear of Engineering Materials”, Edward Arnold Pub, Great Britain, London, 1992.
 
[17] L. H. Chiu, C. F. Yang & P. M. Liu, “Wear resistance of JIS SKD61 tool steels with Cr based coatings”, Surface Engineering, Vol. 16, pp. 257-261, 2000.
 
[18] S. Y. Sirin, K. Sirin & E. Kaluc, “Effect of the ion nitriding surface hardening process on fatigue behavior of AISI 4340steel”, Material Characterization, Vol. 59, pp. 351-358, 2008.
 
[19] F. Mahboubi & K. Abdolvahabi, “The effect of temperature on plasma nitriding behavior of DIN 1.6959 low alloy steel”, Vacuum, Vol. 81, pp. 239-243, 2006.