اثرpH بر خواص جذبی نانو ذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیل بلو و متیل اورانژ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار، دانشکده شیمی و علوم پایه، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

نانو کامپوزیت ZnO-CdO با استفاده از روش میکروامولسیون آب در روغن سنتز شد. نسبت وزنی اکسید روی و کادمیم و دمای کلسیناسیون بر روی مورفولوژی، تشکیل فاز، تبدیلات فازی، اندازه کریستال هاوذرات و همچنین سطح ویژه نانو کامپوزیت ZnO-CdO تحقیق شد. محصولات سنتز شده توسط آنالیزهای XRD، BET، SEM، TEM و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که نانو کامپوزیت ZnO-CdO با کریستال‌های نانومتری شکل گرفته است، ذرات نانو کامپوزیت روی-کادمیم سنتز شده در دمای˚C400 به دلیل سطح ویژه بالاتر بهترین خواص جذب و تجزیه متیل بلو و متیل اورانژ اسیدی را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    Z. Lin Wang, “Nanostructures of zinc oxide”, Journal of materials today, pp. 26-33, 2004.
 
[2]      ا. حیدری، م. جعفری و ع. صفارتلوری، "سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت سه تایی SiO2-Al2O3-ZnO تولید شده به روش سل-ژل"، فصلنامه علمی-پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال نهم، شماره اول، ص ص 169-178، بهار 1394.
 
[3]    K. Manickathai, S. Viswanathan & M. Alagar, “Synthesis and characterization of CdO and CdS nanoparticles”, Indian Journal of pure & Applied physics, Vol. 46, pp. 561-564, 2008.
 
[4]      ی. عزیزیان و ژ. نیک نام، "تهیه نانو ذرات اکسید کادمیم و بررسی اثر آلایش آهن بر روی خواص اپتیکی آن‌ها"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 1393.
 
[5]    O. Vigila, L. Vaillantb, F. Cruza & G. Santanac, “Spray pyrolysis deposition of cadmium-zinc oxide thinˮ, Journal of Thin Solid Films, Vol. 361-362, PP. 53-55, 2000.
 
[6]    M. Zaien, K. Omar & Z. Hassan, “Growth of nanostructured CdO by solid-vapor deposition”, Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, No.17, pp. 4176-4180, 2011.
 
[7]    M. Arturo Lopez, “Synthesis of nanomaterials in microemulsions:formation mechanisms and growth control”, Journal of Current Opinion in Colloid and Interface Science, Vol. 8, pp. 137-144, 2003.
 
[8]    N. sahu & R. K. Duchaniya, “Synthesis of ZnO-CdO Nanocomposites”, Journal of Materials Science & Surface Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 11-14, 2013.
 
[9]    L. Zhou, Li. Ch, X. Zou & J. Zhao, “Porous nanoplate-assembled CdO/ZnO composite microstructures: Ahighly sensitive material for ethanol detectionˮ, Journal of Sensors and Actuators, Vol. 197B, pp. 370-375, 2014.
 
[10] N. Sahu & R. K. Duchaniya, “Synthesis of ZnO-CdO Nanocomposites”, Journal of Materials Science & Surface Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 11-14, 2013.
 
[11] Y. S. Choi, C. G. Lee & S. M. Cho, “Transparent conducting ZnxCd1-xO thin films prepared by the Sol-gel process”, Journal of Thin Solid Film, Vol. 289, pp. 153-158, 1996.
 
[12] O. Vigil, F. Cruz, G. Santana, L. Vallant A. Morales-Acevedo & G. Contreras-puente, “Influence of post-thermal annealing on the properties of sprayed cadmium-zinc oxide thin films”, Journal of Applied Surface Science, Vol. 161, pp. 27-34, 2000.
 
[13] O. Vigil, L. Vaillant, F. Cruz, G. Santana, A. Morales-Acevedo & G. Contreras-puente, “Spray pyrolysis deposition of cadmium-zinc oxide thin films”, Journal of Thin Solid Film, Vol. 361-362, pp. 53-55, 2000.
 
[14] S. Meenakshisundar, C. K. Mahadevan & P. Ramanathan, “On the preparation of ZnO-CdO nanocomposites”, Journal of Materials and Manufactueing processes, Vol. 22, pp. 400-403, 2007.
 
[15] R. Saravanan, H. Shankar, T. Prakash, V. Narayanan & A. Stephen, “ZnO/CdO composite nanorods for photocatalytic degradation of methylene blue under visible light”, Journal of Materials Chemistry and Physics, Vol.125, pp. 277-280, 2011.
 
[16] C. Tojo, M. de Dios & F. Barroso, “Surfactant Effects on Microemulsion-Based Nanoparticle Synthesis”, Journal of Materials, Vol. 4, pp. 55-72, 2011.
 
[17] M. Ahmad malik, Wani & M. Hashim, “Microemulsion method: A novel route to synthesize organic and inorganic nanomaterials”, Arabian Jornal of Chemistry, Vol. 5, pp. 397-417, 2012.
 
[18]    م. کرباسی، ع. نعمتی و م. حسینی زری، "سنتز نانو ذراتTiO2 به روش میکروامولسیون و بررسی تغییرات ریز ساختاری ذرات در حین کلسیناسیون"، علوم و فناوری رنگ، شماره5، ص ص 50-43، 1390.
 
[19]    ع. شکوه فر، ف. تشکری و س. س. افقهی، "اثرتغییر نسبت مولی آب به سورفکتانت بر اندازه نانوذرات آلیاژی آهن – نیکل در روش میکروامولسیون"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال نهم، شماره اول، ص ص 9-15، بهار 1394.
 
[20] Ch. Singh Chauhan & N. Singh Chauhan, “Phase Behaviour of Microemulsion Systems Containing Tween-80 and Brij-35 as Surfactant”, Journal of Advanced Research in Pharmaceutical & Bio Sciences, Vol. 2, No. 3, pp. 320-235, 2012.
 
[21] H. Karami, A. Aminifar & H. Tavallali, “PVA-Based Sol-Gel Synthesis and Characterization of CdO-ZnO Nanocomposite”, Journal clust science, Vol. 21, pp. 1-9, 2010.
 
[22] R. saravanan, F. Gracia, M. Manssob khan, V. Poomima, V. K. Gupta, V. Narayanan & A. Stephen, “ZnO/CdO nanocomposites for textile effluent degradation and electrochemical detection”, Journal of Molecular Liquids, Vol. 209, pp. 374-380, 2015.
 
[23] M. J. Iqbal & M. N. Ashiq, “Adsorption of dyes from aqueous solutions on activated charcoal”, Journal of Hazardous Materials, Vol.139B, pp. 57-66, 2007.