بررسی جدایش ژرمانیوم از محلول آبی با استخراج حلالی و اثر سینرژیسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ژرمانیوم یکی از مهم‌ترین عناصر در صنایع پیشرفته و صنایع الکترونیکی است که در سال‌های اخیر کاربردهای زیادی داشته است. در این مقاله مطالعات انجام شده با استفاده از تاثیر سینرژیسم دو حلال آلی لیکس 63 و D2EHPA برای جداسازی ژرمانیوم از محلول آبی ارایه می‌شود. با در نظر داشتن این نکته که روش هیدرومتالورژی از مهم‌ترین روش‌های استحصال این عنصر است، استخراج حلالی این عنصر بررسی شد و تاثیر نوع استخراج‌کننده، زمان استخراج، غلظت یون سولفات، تاثیر pH و سرعت هم‌زنی بررسی شد. نتایج نشان داد که pH بهینه برای استخراج حلالی ژرمانیوم، pHهای کمتر از 2/0 بوده و در این محدوده استخراج ژرمانیوم حداکثر است. بررسی نتایج نشان داد که غلظت 15 درصد حجمی لیکس 63 به همراه 10 درصد حجمی D2EHPA بهترین نتایج را تولید نمود و در این شرایط بیش از 87 درصد ژرمانیوم استخراج شد. زمان بهینه استخراج حدود 3 دقیقه بود، اما برای اطمینان در مطالعات زمان 15 دقیقه در نظر گرفته شد. برای آزمایش‌های بازیابی از حلال آلی نیز، غلظت 300 گرم بر لیتر هیدروکسید سدیم بهینه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    Virolainen, S., J. Heinonen & E. Paatero, “Selective recovery of germanium with N-methylglucamine functional resin from sulfate solutionsˮ, Separation and Purification Technology, Vol. 104, pp. 193-199, 2013.
 
[2]    B. Depuydt, De Jonghe, M. De Baets, W. Romandic, I. Theuwis, A. Quaeyhaegens, C. Deguet & A. C. T. Letertre, F. Chapter 1 - germanium materials. Germanium-based Technologies, Elsevier: Oxford, pp. 1-39, 2007.
 
[3]    D. E. Guberman, Germanium. U.S. Geological Survey, 2011.
 
[4]    S. A. Wood &I. M. Samson, “The aqueous geochemistry of galliumˮ, germanium, indium and scandium, Ore Geology Reviews, Vol. 28, No. 1, pp. 57-102, 2006.
 
[5]    S. Nusen, et al., “Recovery of germanium from synthetic leach solution of zinc refinery residues by synergistic solvent extraction using LIX 63 and Ionquest 801ˮ, Hydrometallurgy, Vol. 151, pp. 122-132, 2015.
 
[6]    H. Wang, L. Jiangshun, J. Kaixi & Q. Dingfan, “Recovery of Ga, Ge from zinc residues by hydrometallurgical processesˮ, Sohn International Symposium Advanced Processing of Metals and Materials, New, Improved and Existing Technologies: Aqueous and Electrochemical Processing, Vol. 6, pp. 413-420, 2006.
 
[7]    D. D. Harbuck, J. C. Judd & D. V. Behunin, “Germanum Solvent Extraction From Sulfuric Acid Solutions (AND CO-EXTRACTION OF GERMANIUM AND GALLIUM)ˮ, Solvent Extraction and Ion Exchange, Vol. 9, No. 3, pp. 383-401, 1991.
 
[8]    X. h. Ma, W. q. Qin & X. l. Wu, “Extraction of germanium(IV) from acid leaching solution with mixtures of P204 and TBPˮ, Journal of Central South University, Vol. 20, No. 7, pp. 1978-1984, 2013.
 
[9]    S. f. Tang, et al., “Extraction separation of germanium with hydroxamic acid HGS98ˮ, Journal of Central South University of Technology, Vol. 7, No. 1, pp. 40-42, 2000.
 
[10] M. Alibrahim, S. H. S. Alike, “Solvent extraction of Vanadium (IV) with di-2-ethylhexyl phosphoric acid and tributyl phosphate Rperiodica Polytechnicˮ Chemical Engineering, Vol. 1, No. 52, pp. 29-33, 2008.
 
[11] A. A. B. Zhuravlev, T. A. Abrarov & O. A. “Preparation of germanium-71. Extraction of germanium by hexane from hydrochloric acid solutionsˮ RADIATION CHEMISTRY, RADIOCHEMISTRY AND NUCLEAR CHEMISTRY, Vol. 13, No. 05, 1981.
 
[12] S. A. Javanshir, M. Abolghasemi, H. Khodadadi Darban & A., “The effect of kinetics parameters on Gold extraction by Lewis Cell: comarison between synthetic and leach solutionˮ, Iran. J. Chem. Chem. Eng, Vol. 31, No. 4, 2012.
 
[13]   س. جبارزارع، و س. عموشاهی فروشانی، "بررسی لیچینگ غبار تشویه مولیبدنیت"، نشریه فرایندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 3، شماره 4، صفحه 65-70، 1388.
 
[14]   ص. محمدیان و ع. سعیدی، "بررسی مقایسه‌ای تأثیر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند ترکیبی پیرو-هیدرومتالورژیکی در استخراج مس از کانه سولفیدی توسط آسیاب‌های سیاره‌ای و گلوله‌ای"، نشریه فرایندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 6، شماره 3، صفحه 85-95، 1391.