بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده Cr2O3 بر خواص مکانیکی و رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش استلایت 6 تولید شده به روش پاشش پلاسمایی بر روی زیرلایه IN-738

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

دراین پژوهش تاثیر اضافه کردن اکسید کروم بر خواص مکانیکی پوشش پاشش حرارتی استلایت 6 و رفتار اکسیداسیون دمای بالا این پوشش ارزیابی شد. بدین منظور ابتدا مقادیر صفر، 10، 20 و 30 درصد اکسید کروم به پودر استلایت 6 اضافه شده و به روش پاشش حرارتی پلاسمایی بر روی زیر لایه آلیاژIN_738 پوشش دهی شد. به منظور بررسی ریز ساختاری، سختی سنجی، ضخامت سنجی، تخلخل سنجی و فازشناسی پوشش، از میکروسکوپ نوری و الکترونی، پرتو پراش ایکس و دستگاه میکروسختی سنج ویکرز استفاده شد. در ادامه رفتار اکسیداسیون پوشش‌ها در دماهای 650، 750 و850 درجه سانتیگراد به مدت 50 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد پوشش stellit6/%10wt.Cr2O3 کمترین نرخ اکسیداسیون را از خود نشان می دهد. این درحالی است که این پوشش سختی مناسب تری نسبت به پوشش فاقد تقویت کننده سرامیکی داشته است. نتایج بررسی های فازی پوشش‌ها نیز نشان داد وجود تقویت کننده سرامیکی Cr2O3 در پوشش، به عنوان مناطق ترجیحی برای تشکیل اکسیدهای کروم در حین آزمون اکسیداسیون را فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات