بررسی خواص کامپوزیت متخلخل زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات کاربید سیلسیم با روشهای مختلف ارزیابی خواص خزشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مواد پیشرفته واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در پژوهش حاضر کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با 4 درصد حجمی نانوذرات کاربید سیلسیم به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید و نمونه های نانوکامپوزیتی متخلخل با روشهای مختلف تعیین خواص خزشی (با مزیت زمان کوتاهتر انجام آزمون) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود ضریب ثابت (2) مرتبط کننده نرخ خزش فرورونده به نرخ خزش فشاری در تنش فرورونده( برابر با 90 و 97 و111 مگاپاسکال) سه برابر تنش خزش فشاری(30 و 5/32 و 35 مگاپاسکال) در نانوکامپوزیت متخلخل می باشد. تصاویر ریزساختاری توزیع حفرات در کامپوزیت بیانگر ایجاد شرایط مشابه حالت پایدار با توزیع یکنواخت نسبی حفرات و توزیع یکنواخت نسبی نانوذرات کاربید سیلسیم در کامپوزیت می باشد که این نتایچ با آزمونهای خزشی تایید شده است. همچنین آزمون رهاسازی تنش بیانگر کاهش سرعت رهاسازی تنش با افزایش زمان (کارسختی) و نقش تغییرات (کم) توزیع حفرات (به عبارتی نانوذرات) در تغییر نرخ رهاسازی تنش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات