بررسی سختی و خواص سایشی در پوشش سخت پودری ایجاد شده در سیستم Fe-Cr-C-Mo به روش جوش‌کاری GTAW بر روی فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مجلسی، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3 استادیار، مرکز تحقیقات مهندسی پیشرفته، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مجلسی، اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق مخلوطی از پودرهای فروکروم (مقدار متغیر) و فرومولیبدن و گرافیت (به مقدار ثابت) از طریق جوش‌کاری قوس تنگستن گاز GTAW بر روی زمینه فولاد ساده کربنی st37 روکش‌کاری شدند. بررسی خواص لایه ایجاد شده بر روی زیرلایه مربوطه با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی روبشی (SEM)، میکروآنالیزور عنصری (EDS) و ریزسختی‌سنجی صورت گرفت. آنالیز پرتو ایکس (XRD) مشخص نمود که ریزساختار نمونه‌های مورد آزمایش متشکل از آستنیت وکاربیدهای (Cr,Fe)7C3 هستند. علاوه بر این مشخص شد که با افزایش کربن و کروم، بخشی از کربن صرف تشکیل کاربید کروم Cr7C3 شده و بقیه آن در ایجاد کاربید مولیبدن نقش داشته وکروم موجب افزایش سختی می‌شود. نتایج آزمون سایش بالاترین مقاومت به سایش را مربوط به نمونه حاوی 13.459=Cr نشان داده است. مطالعه نمونه‌ها با استفاده از میکروسکپ الکترونی سطوح سائیده شده نمونه‌ها مشخص نمود که مکانیزم سایش در نمونه‌های هیپویوتکتیکی از نوع شخم‌زنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1]    F. Molleda, J. Mora, F. J. Molleda, E. Mora, E. Carrillo & B. G. Mellor, “A study of the solid–liquid interface in cobalt base alloy (Stellite) coatings deposited by fusion welding (TIG)ˮ, Materials characterization, Vol. 57. No. 4, pp. 227-231, 2006.
 
[2]    F. Madadi, F. Ashrafizadeh & M. Shamanian, “Optimization of pulsed TIG cladding process of stellite alloy on carbon steel using RSMˮ, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 510, No. 1, pp. 71-77, 2012.
 
[3]    J. R. Davis, ASM handbook, volume 6: welding, brazing and soldering. ASM International, Materials, USA, pp. 787-799, 1993.
 
[4]    Y. C. Lin & Y. C. Chen, “Reinforcements affect mechanical properties and wear behaviors of WC clad layer by gas tungsten arc weldingˮ, Materials & Design, Vol. 45, pp. 6-14, 2013.
 
[5]    S. Buytoz, M. Ulutan & M. M. Yildirim, “Dry sliding wear behavior of TIG welding clad WC composite coatingsˮ, Applied Surface Science, Vol. 252, No. 5, pp. 1313-1323, 2005.
 
[6]    M. F. Buchely, J. C. Gutierrez, L. M. Leon & A. Toro, “The effect of microstructure on abrasive wear of hardfacing alloysˮ Wear, Vol. 259, No. 1, pp. 52-61, 2005.
 
[7]    A. Röttger, S. Weber & W. Theisen, “Supersolidus liquid-phase sintering of ultrahigh-boron high-carbon steels for wear-protection applicationsˮ Materials Science and Engineering, Vol. 532A, pp. 511-521, 2012.
 
[8]    S. G. Sapate & A. V. RamaRao, “Erosive wear behaviour of weld hardfacing high chromium cast irons: effect of erodent particlesˮ Tribology International, Vol. 39, No. 3, pp. 206-212, 2006.
 
[9]    D. K. Dwivedi, “Microstructure and abrasive wear behaviour of iron base hardfacingˮ, Materials Science and Technology, Vol. 20, No. 10, pp. 1326-1330, 2004.
 
[10] R. Chotěborský, P. Hrabě, M. Müller, J. Savková & M. Jirka, “Abrasive wear of high chromium Fe-Cr-C hardfacing alloysˮ, Research in Agricultural Engineering, Vol. 54, No. 4, pp. 192-198, 2008.
 
[11] C. W. Kuo, C. Fan, S. H. Wu & W. Wu, “Microstructure and wear characteristics of hypoeutectic, eutectic and hypereutectic (Cr, Fe) 23C6 carbides in hardfacing alloysˮ, Materials transactions, Vol. 48, No. 9, pp. 2324-2328, 2007.
 
[12] S. Atamert & H. K. D. H. Bhadeshia, “Microstructure and stability of Fe- Cr- C hardfacing alloysˮ, Materials Science and Engineering, Vol. 130A, No. 1, pp. 101-111, 1990.
 
[13] C. M. Chang, Y. C. Chen & W. Wu, “Microstructural and abrasive characteristics of high carbon Fe–Cr–C hardfacing alloyˮ, Tribology international, Vol. 43, No. 5, pp. 929-934, 2010.
 
[14] M. Kirchgaßner, E. Badisch & F. Franek, “Behaviour of iron-based hardfacing alloys under abrasion and impactˮ, Vol. 265, No. 5, pp. 772-779, 2008.
 
[15] E. Zumelzu, I. Goyos, C. Cabezas, O. Opitz & A. Parada, “Wear and corrosion behaviour of high-chromium (14–30% Cr) cast iron alloysˮ, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 128, No. 1, pp. 250-255, 2002.
 
[16]    ح. ثابت، ش. خیراندیش، ش. میردامادی، م. گودرزی، "بررسی ریزساختار و مشخصات کاربیدهای (Cr,Fe)7C3در آلیاژهایپریوتکتیک روکش سخت پایهFe-Cr-C  "، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین مهندسی مواد، شماره اول، بهار 1390، ص 21-34.
 
[17]    ح. ثابت، س. ر. امبرآبادی‌زاذه، م. صادقی و م. ن. میرزا،"بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش لایه رویه سخت پایه Fe-C-Nb بر روی فولاد ساده کربنی" فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین مهندسی مواد، شماره سوم، ص43-50، پائیز 1388.
 
[18] S. Atamert & H. K. D. H. Bhadeshia, “Microstructure and stability of Fe- Cr- C hardfacing alloysˮ Materials Science and Engineering, Vol. 130A, No. 1, pp. 101-111. 1990.
 
[19]    ب. صمیمی، ع. سعادت و م. ر. خانزاده قره شیران،  بررسی تاثیر افزودن مولیبدن بر خواص سایشی و متالوژیکی پوشش های سخت Fe-Cr-C، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، 1394.
 
[20] J. Yang, J. Tian, F. Hao, T. Dan, X. Ren, Y. Yang & Q. Yang, “Microstructure and wear resistance of the hypereutectic Fe–Cr–C alloy hardfacing metals with different La 2 O 3 additivesˮ, Applied Surface Science, Vol. 289, pp. 437-444, 2014.