بررسی عوامل موثر بر قابلیت فومی شدن شیشه های سیستم SiO2-Al2O3-MgO-CaO

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

در این پژوهش عوامل موثر بر رفتار فومی شدن و تبلور شیشه انتخابی بر پایه فاز دایوپساید، با افزودن 2 درصد وزنی‌SiC به عنوان عامل فوم‌زا به روش زینتر‌مورد بررسی قرار گرفت.‌بررسی‌ها نشان داد بالا بودن دمای نرم شوندگی شیشه انتخابی و همچنین‌وقوع تبلور در آن یکی از عوامل اصلی در فومی نشدن آن می‌باشد. در این راستا تاثیر افزودن اکسید بور و سرب بر قابلیت فوم دار شدن ‌ شیشه‌ ها نیز موردارزیابی قرار ‌گرفت. ننایج حاصل نشان داد که با افزودن اکسید سرب به علت بهبود قابلیت تر شوندگی شیشه با ذرات SiC مورد نظر، افزایش بازیسیته نوری و افزایش فاصله دمایی بین دمای انتقال به شیشه و دمای شروع تبلور، فوم دار شدن بهبود یافت. زاویه تر شوندگی در فصل مشترک شیشه-SiC‌در مورد ترکیب فاقد اکسید سرب°85 و در مورد ترکیب حاوی 15 درصد وزنی اکسید سرب به°55 کاهش یافت. در صورتی که در شیشه های حاوی اکسید بور علی رغم وسیع شدن محدوده دمایی بین دمای شروع پیک تبلور و دمای انتقال به شیشه ، به علت کاهش پارامتر بازیسیته نوری فوم دار شدن به طور مطلوبی صورت نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    G. Scarini, G. Brusatin & E. Bernardo, “Production Technology of Glass Foams, in: M. Scheffler, P.Colombo (Eds.), Cellular Ceramics. Structure, Manufacturingˮ, Properties and Applications, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2005.
 
[2]    W. O. Lytle, Pittsburgh Plate Glass, USA, US Patent, Vol. 2, pp. 215 - 223, 1940.
 
[3]    E. Bernardo, R. Cedro, M. Florean & S. Hreglich, “Reutilization and stabilization of wastes by the production of glass foamsˮ, Ceram. Int, Vol. 33 pp. 963–968, 2007.
 
[4]    E. Bernardo & G. Scarinci, “Recycling of waste glasses into partially crystallized glass foamsˮ, J. Porous.Mater, Vol. 17, pp. 359-365, 2010.
 
[5]    A. Saburit Llaudis, M. Jose Orts Tari, F. Javier Garcia Ten, E. Bernardo & P. Colombo, “Foaming of flat glass cullet using Si3N4 and MnO2 powdersˮ, Ceram. Int, Vol. 35, pp. 1953-1959, 2009.
 
[6]    D. U. Tulyaganov, H. R. Fernandes, S. Agathopoulos & J. M. F. Ferreira, “Preparation and characterization of high compressive strength foams from sheet glassˮ, J. Porous.Mater, Vol. 13, pp. 133-139, 2006.
 
[7]    H. W. Gue, Y. X. Gong & S. Y. Gao, “Preparation of high strength foam glass-ceramics from waste cathode ray tubeˮ, Mater. Lett, Vol. 64, pp. 997-999, 2010.
 
[8]    E. Bernardo, “Micro- and macro-cellular sintered glass-ceramics from wastesˮ, J. Eur. Cer. Soc, Vol. 27, pp. 2415–2422, 2007.
 
[9]    E. Bernardo, G. Scarinci & S. Hreglich, “Foam glass as a way of recycling glasses from cathode ray tubesˮ,Glass Sci.Technol, Vol. 78, pp. 7-11, 2005.
 
[10] F. Mear, P. Yot, M. Cambon, R. Caplian & M. Ribes, “Characterization of porous glasses prepared from Chatode Ray Tube(CRT)ˮ, Powder Technology, Vol. 162, pp. 59-63, 2006.
 
[11] F. Mear, P. Yot & M. Ribes, “Effects of temperature, reaction time and reducting agent content on the synthesis of macroporous foam glasses from waste funnel glassesˮ, Mater. Lett, Vol. 60, pp. 929-934, 2006.
 
[12] F. Mear, P. Yot, R. Viennois & M. Ribes, “Mechanical behavior and thermal and electrical properties of foam glassˮ, Ceram. Int, Vol. 33, pp. 543–550, 2007.
 
[13] E. Bernardo & F. Albertini, “Glass foams from dismantled cathode ray tubesˮ, Ceram. Int, Vol. 32 pp. 603–608, 2006.
 
[14] F. Mear, P. Yot, M. Cambon & M. Ribes, “Elaboration and characterization of foam glass from cathode ray tubesˮ, Adv. Appl. Ceram, Vol. 104, pp. 123-130, 2005.
 
[15]    م. سعیدی حیدری، س. عباسی و م. میر کاظمی، "مقایسه ­اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه سودالایم و شیشه پانل تلویزیون"، فصلنامه علمی و پژوهشی فرایندهای نوین در مهندسی مواد، سال ششم، شماره4، 1391.
 
[16] B. Xu, K. M. Liang, J. W. Cao & Y. H. Li, “Preparation of Foam Glass Ceramics from Phosphorus Slagˮ, Advanced Materials Research, Vol. 105-106, pp. 600-603, 2010.
 
[17] H. R. Fernandes, D. U. Tulyaganov & J. M. F. Ferreira, “Preparation and characterization of foams from sheet glass and fly ash using carbonates as foaming agentsˮ, Ceram. Int, Vol. 35, pp. 229-235, 2009.
 
[18] Steiner & A. Christian, “Foam Glass Production from vitrified Municipal Waste Fly Ashesˮ, Doctoral Thesis, Technische Universiteit Eindhoven, Dusseldorf, 2006.
 
[19] J. P. Wu, A. R. Boccaccini, P. D. Lee, M. J. Kershaw & R. D. Rawlings, “Glass-ceramic foams from coal ash and waste glass: production and characterizationˮ, Adv. Appl. Ceram, Vol. 105, pp. 32–39, 2006.
 
[20] M. Rezvani, B. Eftekhari-Yekta, M. Solati-Hashjin & V. K. Marghussian, “Effect of Cr2O3, Fe2O3 and TiO2 nucleants on the crystallization behavior of SiO2-Al2O3-CaO-MgO(R2O) glass-ceramicsˮ, Ceram.Int, Vol. 31, pp. 75-80, 2005.
 
[21] P. C. Hiementz, “Principals of Colloid and Surface Chemistryˮ, Marcel Dekker, Inc., New York, 1977.
 
[22] Frederick T. Walleberger, “Fiber glass and glass technologyˮ, Spriger New York, 2010.
[23] B. Eftekhari-Yekta & V. K. Marghossian, “Effect of P2O5, B2O3 and PbO on the sintering of quartz solid solution and gahnite glass-ceramicsˮ, J. Eur. Cer. Soc, Vol. 36, pp. 477-483, 2001.
 
[24] M. B. Volf, “Chemical approach to glassˮ, Elsevier, Amesterdam-Oxford-New York, 1984.
 
[25] Arun K. Varshneya, “Fundamentals of Inorganic Glassesˮ, Academic press, INC. 1993.
 
[26] M. Village, T. Sierra, F. Lucas, J. F. Fernandez & A. C. Caballero, “Oxidation treatments for SiC particles and its compatibility with glassˮ, J. Eur. Cer. Soc, Vol. 27, pp. 861-865, 2007.