بهینه سازی پارامترهای پاشش حرارتی HVOF، برای بهبود مقاومت به اکسیداسیون پوشش MCrAlY توسط روش سطح پاسخ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر پارامترهای مختلف فرایند پوشش‌دهی بر خواص نهایی پوشش‌های پاشش حرارتی بدست آمده از روش HVOF پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از فرایند پاسخ سطح، برای چهار پارامتر تاثیرگذار فرایند HVOF که شامل نرخ تزریق سوخت، نرخ تزریق اکسیژن، نرخ تزریق پودر و فاصله پاشش، پنج سطح مختلف در نظر گرفته شد و پاسخ‌های حداقل تخلخل و حداقل ضخامت لایه اکسیدی به عنوان عوامل بهینه کننده انتخاب گردید. به منظور بررسی ریزساختار پوشش‌ها، ضخامت لایه اکسیدی و تخلخل سنجی از میکروسکوپ الکترونی و روش آنالیز تصویری استفاده شد. آزمون اکسیداسیون در دمای 1100 درجه سانتیگراد و به مدت 50 ساعت بر روی نمونه‌های پوشش داده شده انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای نرخ تزریق اکسیژن و نرخ تزریق پودر، نرخ تزریق سوخت و نرخ تزریق پودر و همچنین نرخ تزریق پودر و فاصله پاشش به صورت دو به دو، داری اثر متقابل بر روی یکدیگر در میزان ضخامت لایه اکسیدی می‌باشند. همچنین برخلاف دیگر عوامل که تاثیر متقابل زیادی بر روی تخلخل پوشش‌ها نداشتند، دو عامل نرخ تزریق اکسیژن و نرخ پودر و همچنین نرخ تزریق سوخت و نرخ تزریق پودر تقابل بسیار اندکی بر میزان تخلخل دارند. بررسی نمونه پوشش‌دهی شده با پارامترهای بهینه شده نشان داد که میزان تخلخل پوشش در حدود 5/0% و ضخامت لایه اکسیدی در حدود 3/5 میکرومتر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


 [1]      س. سلطانی، ر. ابراهیمی کهریزسنگی و ف. نعیمی، "بررسی رفتار سینتیکی اکسیداسیون ایزوترم دمای بالای پوشش‌های MCrAlY اعمال شده به روش HVOF"، فرایندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 10، شماره 3، صفحه 67-80، 1395.
 

[2]      س. شریف حسن، ض. والفی، ح. حسینی و ک. جعفرزاده، "اثر فاصله پاشش و نرخ تغذیه پودر در فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی داغ پوشش‌هایNiCrAlY"، فرایندهای نوین در مهندسی مواد ، دوره 4، شماره 3، صفحه 33-43، 1389.

 

[3]    S. Baskaran, V. Anandakrishnan & M. Duraiselvam, “Investigations on dry sliding wear behavior of in situ casted AA7075–TiC metal matrix composites by using Taguchi technique”, Mater. Des, Vol. 60, pp. 184-192, 2014.

 

[4]    Design optimization of cutting parameters for turning operations based on the Taguchi method. J. Mater. Process.Technol, Vol. 84, pp. 122-129, 1998.
 

[5]    N. A. Jarrah, “Studying the influence of process parameters on the catalytic carbon nanofibers formation using factorial design”, J. Chem. Eng, Vol. 151, pp. 367–371, 2009.

 
[6]    T. Troczynski & M. Plamondon, “Response Surface Methodology for Optimization of Plasma Spraying”, J. Therm. Spray Technol, Vol. 1, pp. 293–300, 1992.
 
[7]    C. Pierlot, L. Pawlowski, M. Bigan & P. Chagnon, “Design of Experiments in Thermal Spraying: A Review”, Surf. Coat. Technol, Vol. 202, pp. 4483–4490, 2008.
 
[8]    S. Praveen, J. Sarangan & S. Suresh, “Optimization and erosion wear response of NiCrSiB/WC–Co HVOF coating using Taguchi method”, Ceramics International, Vol. 42, pp. 1094-1104, 2016.
 
[9]    K. Murugan, A. Ragupathy, V. Balasubramanian & K. Sridhar, “Optimizing HVOF spray process parameters to attain minimum porosity and maximum hardness in WC–10Co–4Cr coatings”,Surf. Coat. Technol, Vol. 247, pp. 90-102, 2014.
 

[10] W. Fang, T. Y. Cho, J. H. Yoon, K. O. Song, S. K. Hur, S. J. Youn & H. G. Chun,“Processing optimization, surface properties and wear behavior of HVOF spraying WC–CrC–Ni coating”, J. Mater. Proces. Technol, Vol. 209, pp. 3561-3567, 2009.

 

[11] S. Hong, Y. Wu, B. Wang, Y. Zheng, W. Gao & G. Li, “High-velocity oxygen-fuel spray parameter optimization of nanostructured WC–10Co–4Cr coatings and sliding wear behavior of the optimized coating”, Mater. Des, Vol. 55, pp. 286–291, 2014.
 

[12] U. Wei-Cheng Lih, S. H. Yang, C. Y. Su, S. C. Huang, I. C. Hsu & M. S. Leu, “Effects of process parameters on molten particle speed and surface temperature and the properties of HVOF CrC/NiCr coatings”, Surf. Coat. Technol, Vol. 133, pp. 54–60, 2000.

 
[13] H. Xu, Y. Bao, D. T. Gawne & T. Zhang, “Process control for thermal-spray deposition of thermoset coatings using computer simulation”, Progress. Organic Coatings, Vol. 101, pp. 407-415, 2016.
 
 
[15] G. Ramakrishnan, G. Dwivedi, S. Sampath, A. Oraly, “Development and optimization of the real sprayed ceramic micro filtration membranes”, Journal of Membrane Science, Vol. 489, pp. 106-111, 2015.
 

[16] G. E. P. Box & J. S. Hunter, “Multi-Factor Experimental Designs for Exploring Response Surfaces”, Ann. Math. Stat, Vol. 28, pp. 195–241, 1957.

 
[17] G. E. P. Box & K. B. Wilson, “On the Experimental Attainment of Optimum Conditions”, J. Roy. Stat. Soc, Vol. 13, pp. 1–45, 1951.
 
[18] A. I. Khuri, J. A. Cornell & M. Dekker, Response Surfaces, 2nd edition, MarcelDekker New York, 1996.
 
[19] W. Kurz & D. J. Fischer, Fundamentals of Solidification, Trans Tech Publications, Aedermannsdorf, 1992.
 
[20] E. Harrington, “The desirability function. Industrial Quality Control”, Vol. 21, pp. 494–498, 1965.
 
[21] S. Shabana, M. Sarcar, K. Suman & S. Kamaluddind, “Tribological and Corrosion behavior of HVOF Sprayed WC-Co, NiCrBSi and Cr3C2-NiCr Coatings and analysis using Design of Experiments”, Materials Today: Proceedings, Vol. 2, pp. 2654–2665, 2015.