استفاده از عصاره گیاه میرتکس به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در محلول اسید کلریدریک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

2 استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی عملکرد بازدارندگی عصاره گیاه مورد به عنوان بازدارنده سبز روی خوردگی فولاد در محیط اسید کلریدریک یک مولار توسط روش کاهش وزن، پلاریزاسیون الکتروشیمیایی، امپدانس الکتروشیمیایی و محاسبات شیمی کوانتوم پرداخته شده است. نتایج آزمایشات نشان داد این ماده عملکرد خوبی به عنوان بازدارنده داشته و درصد بازدارندگی روی خوردگی فولاد با افزایش غلظت افزایش خواهد یافت و درحضور 1000 میلی‌گرم/لیتر از این عصاره به 82 درصد خواهد رسید. تست‌های پولاریزاسیون بیانگر این موضوع بود که این ترکیب به صورت بازدارنده مختلط عمل خواهد کرد. منحنی‌های نایکوئیست نشان داد که اضافه شدن این ماده به محلول باعث افزایش مقاومت انتقال بار و کاهش ظرفیت لایه دوگانه شده است. جذب عصاره مورد روی فولاد از ایزوترم جذب تمکین تبعیت کرده و مقدار انرژی آزاد جذب نشان از جذب خود به خودی این ماده با غالب بودن جذب شیمیایی روی سطح را دارد. مطالعات شیمی کوانتوم نیز روی دو جز از عصاره مورد به منظور برقراری ارتباط بین مکانیزم جذب ساختار الکترونی آن‌ها انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1]    O. K. Abiola & A. O. James, “The effects of Aloe vera extract on corrosion and kinetics of corrosion process of zinc in HCl solutionˮ, Corros. Sci., Vol. 52, pp. 661–664, 2010. doi:10.1016/j.corsci.2009.10.026.
 
[2]    M. Znini, L. Majidi, A. Bouyanzer, J. Paolini, J. M. Desjobert, J. Costa & B. Hammouti, “Essential oil of Salvia aucheri mesatlantica as a green inhibitor for the corrosion of steel in 0.5M H2SO4ˮ, Arab. J. Chem, Vol. 5, pp. 467–474, 2012. doi:10.1016/j.arabjc.2010.09.017.
 
[3]    E. El ouariachi, A. Bouyanzer, R. Salghi, B. Hammouti, J. M. Desjobert, J. Costa, J. Paolini & L. Majidi, “Inhibition of corrosion of mild steel in 1 M HCl by the essential oil or solvent extracts of Ptychotis verticillataˮ, Res. Chem. Intermed, 2013. doi:10.1007/s11164-013-1246-5.
 
[4]    M. Bendahou, M. Benabdellah & B. Hammouti, “A study of rosemary oil as a green corrosion inhibitor for steel in 2?M H3PO4ˮ, Pigment Resin Technol, Vol. 35, pp. 95–100, 2006. doi:10.1108/03699420610652386.
 
[5]    M. Bozorg, T. Shahrabi Farahani, J. Neshati, Z. Chaghazardi & G. M. Ziarani, “Myrtus Communis as Green Inhibitor of Copper Corrosion in Sulfuric Acidˮ, Indus, Vol. 53, pp. 4295–4303, 2014.
 
[6]    D. Yadegarinia, L. Gachkar, M. B. Rezaei, M. Taghizadeh, S. A. Astaneh & I. Rasooli, “Biochemical activities of Iranian Mentha piperita L. and Myrtus communis L. essential oilsˮ, Phytochemistry, Vol. 67, pp. 1249–55, 2006. doi:10.1016/j.phytochem.2006.04.025.
 
[7]      ب. شایق بروجنی و ا. اکبری خراجی، "اثر زمان عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) بر رفتار خوردگی مس خالص"، مجله فناوری های نوین در مهندسی مواد، سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1394.
 
[8]    ح. ر. فرنوش، "رفتار الکتروشیمیایی و چسبندگی پوشش های الکتروفورتیک نانوساختارHA-TiO2"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال دهم، شماره اول، 1395.
 
[9]    I. B. Obot, E. E. Ebenso, I. A. Akpan, Z. M. Gasem & A. S. Afolabi, “Thermodynamic and Density Functional Theory Investigation of Sulphathiazole as Green Corrosion Inhibitor at Mild Steel / Hydrochloric Acid Interfaceˮ, Int. J. Electrochem. Sci., Vol. 7, pp. 1978–1996, 2012.
 
[10] B. Xu, W. Yang, Y. Liu, X. Yin, W. Gong & Y. Chen, “Experimental and theoretical evaluation of two pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone compounds as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solutionˮ, Corros. Sci., Vol. 78, pp. 260–268, 2014. doi:10.1016/j.corsci.2013.10.007.
 
[11] M. Lebrini, F. Robert, A. Lecante & C. Roos, “Corrosion inhibition of C38 steel in 1M hydrochloric acid medium by alkaloids extract from Oxandra asbeckii plantˮ, Corros. Sci., Vol. 53, pp. 687–695, 2011. doi:10.1016/j.corsci.2010.10.006.
 
[12] M. Behpour, S. M. Ghoreishi, M. Khayatkashani & N. Soltani, “The effect of two oleo-gum resin exudate from Ferula assa-foetida and Dorema ammoniacum on mild steel corrosion in acidic mediaˮ, Corros. Sci., Vol. 53, pp. 2489–2501, 2011. doi:10.1016/j.corsci.2011.04.005.
 
[13] A. Manivel, S. Ramkumar, J. J. Wu, A. M. Asiri & S. Anandan, “Exploration of (S)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2, 6-diamine as feasible corrosion inhibitor for mild steel in acidic mediaˮ, J. Environ. Chem. Eng., Vol. 2, pp. 463–470, 2014. doi:10.1016/j.jece.2014.01.018.
 
[14] D. Ben Hmamou, R. Salghi, A. Zarrouk, H. Zarrok & B. Hammouti, “Alizarin red : An efficient Inhibitor of C38 Steel Corrosion in Hydrochloric Acidˮ, Int. J. Electrochem. Sci., Vol. 7, pp. 5716–5733, 2012.
 
[15] N. O. Eddy, P. Ameh, C. E. Gimba & E. E. Ebenso, “Chemical Information from GCMS of Ficus Platyphylla Gum and its Corrosion Inhibition Potential for Mild Steel in 0 . 1 M HClˮ, Int. J. Electrochem. Sci., Vol. 7, pp. 5677–5691, 2012.
 
[16] A. Chaieb, E. Chaieb, A. Bouyanzer & B. Hammouti, “Limonene as Green Inhibitor for Steel Corrosion in Hydrochloric Acid Solutionsˮ, Acta Physco-Chimica Sin., Vol. 25, pp. 1254–1258, 2009.
 
[17] R. Solmaz, “Investigation of adsorption and corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanineˮ, Corros. Sci., Vol. 79, pp. 169–176, 2014. doi:10.1016/j.corsci.2013.11.001.
 
[18] N. Soltani, N. Tavakkoli, M. Khayat Kashani, A. Mosavizadeh, E. E. Oguzie & M. R. Jalali, “Silybum marianum extract as a natural source inhibitor for 304 stainless steel corrosion in 1.0M HClˮ, J. Ind. Eng. Chem., Vol. 20, pp. 3217–3227, 2014. doi:10.1016/j.jiec.2013.12.002.
 
[19] P. Slepski, H. Gerengi, A. Jazdzewska, J. Orlikowski & K. Darowicki, “Simultaneous impedance and volumetric studies and additionally potentiodynamic polarization measurements of molasses as a carbon steel corrosion inhibitor in 1M hydrochloric acid solutionˮ, Constr. Build. Mater., Vol. 52, pp. 482–487, 2014. doi:10.1016/j.conbuildmat.2013.11.059.
 
[20] C.bM. Goulart, A. Esteves-Souza, C. A. Martinez-Huitle, C. J. F. Rodrigues & M. A. M. Maciel, “A. Echevarria, Experimental and theoretical evaluation of semicarbazones and thiosemicarbazones as organic corrosion inhibitorsˮ, Corros. Sci., Vol. 67, pp. 281–291, 2013. doi:10.1016/j.corsci.2012.10.029.