سنتز و بررسی خواص لومینسانس نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم دوپ شده با ساماریوم به روش هم رسوبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده مواد

3 دانشیار دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

چکیده

چکیده
نانو کریستال های اسپینل آلومینات منیزیم به روش هم رسوبی در مجاورت سورفکتانت سنتز شدند. عملیات کلسیناسیون در دمای 800 و 1000 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت انجام گردید. جهت بررسی خواص لومینسانس اسپینل آلومینات منیزیم درصد های وزنی مختلف ساماریوم به اسپینل آلومینات منیزیم افزوده شده است. با استفاده از XRD, FT-IR , TEM , DTA/TG , PL خصوصیات ساختاری مشخصه یابی شدند. نتایج XRD نشان دادند که نانو کریستال های اسپینل آلومینات منیزیم در دمای 800 درجه سانتیگراد در مجاورت CTAB به عنوان سورفکتانت کاتیونی فاز تشکیل شده است. نتایج طیف لومینسانس نشان می دهد که با افزایش مقدار ساماریوم بعد از 15/0 درصد وزنی پدیده فرونشانی غلظت رخ می دهد و باعث کاهش شدت خواص لومینسانس گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1]    J. Bai, et al., “Mixture of fuels approach for solution combustion synthesis of nanoscale MgAl2O4 powdersˮ, Advanced Powder Technology, Vol. 22, pp. 72-76, 2011.
 
[2]      م. بهپور، دیگران، "طیف سنجی لومینسانس"، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول، تهران، 1387.
 
[3]      ش. شجاعی و ع. حسن زاده تبریزی، "بررسی خواص لومینسنت CaSnO3:Sr2+ تهیه شده توسظ روش میکروامولسیون با استفاده از فعال کننده سطحی تریتون"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد ، شماره 2، تابستان، 1394.
 
[4]      م. محمودی، م. کاوانلویی و ح. ملکی قلعه، "بررسی اثر افزودنی ساماریوم بر خواص مغناطیسی فریت های لیتیم تولید شده به روش آسیاب کاری پر انرژی"، فصلنامه علمی پژوهشی فرایندهای نوین در مهندسی مواد، شماره 3، پاییز، 1393.
 
[5]    K. Hideki, et al., “Emission properties of Sm(III) copmlex having remarkably deep-red emission bandˮ, journal of Alloys and Compounds, Vol. 488, pp. 612-614, 2009.
 
[6]      ع. سیمچی، "آشنای با نانو ذرات (خواص،روشهای تولید و کاربرد)"، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول، تهران، 1387.
 
[7]    S. C. Tjong & H.Chen, “Nanocrystalline materials and coatingsˮ, Materials Science and Engineering: R: Reports, Vol. 45, pp. 1-88, 2004.
 
[8]    A. Monshi, et al., “Modified Scherrer Equation to Estimate More Accurately Nano-Crystallite Size Using XRDˮ, World Journal of Nano Science and Engineering, Vol. 2, pp. 154-160, 2012.
 
[9]    E. Navaei, et al., “Synthesis of Mesoporous Nanocrystalline MgAl2O4 Spinel via Surfactant Assisted Precipitation Routeˮ, Powder Technology, Vol. 198, pp. 275-278, 2010.
 
[10] A. Katelnikovas, et al., “Characterization of cerium-doped yttrium aluminium garnet nanopowders synthesized via sol–gel processˮ, Chemical Engineering Communications, Vol. 195, pp. 758-769, 2008.
 
[11] J. Chandradass & Ki Hyeon Kim, “Effect of precursor ratios on the synthesis of MgAl2O4 nanoparticles by a reverse microemulsion methodˮ, Journal of Ceramic Processing Research, Vol. 11, pp. 96-99, 2010.
 
[12] Y. Fujimoto, et al., “Vanadium-doped MgAl2O4 crystals as white light sourceˮ, Journal of Luminescence, Vol. 128, pp. 282-286, 2008.