تحلیل رفتار مکانیکی-حرارتی نانوسیم‌ طلا به روش دینامیک مولکولی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با رشد و توسعه فزاینده علم و فناور‌ی‌ نانو، کاربرد نانو سنسورها، سیستم‌های نانو الکترومکانیکی، سیستم‌های نانوالکترونیکی و وسایل نانو فتونیکی رو به افزایش است. نانوسیم‌ها به عنوان یکی از اجزاء کلیدی این سیستم‌ها نقش قابل توجهی در عملکرد درست آنها دارند. بنابراین شناخت رفتار مکانیکی- حرارتی نانوسیم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به مشکلات اجتناب‌ناپذیر در انجام آزمایش‌های تجربی بر روی نانو‌سیم‌ها، از جمله نیاز به تجهیزات بسیار دقیق و پیشرفته و همچنین هزینه و زمان زیاد مورد نیاز برای انجام این آزمایش‌ها، تعدادی از پژوهشگران به مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار نانو‌سیم‌ها پرداخته‌اند. شبیه‌سازی دینامیک مولکولی یکی از بهترین روش‌های شناخت خواص نانو‌سیم‌ها می‌باشد که در اغلب شبیه‌سازی‌های نانو مقیاس از این روش استفاده می‌شود. با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی و مدل‌سازی می توان خواص نانو‌سیم‌ها را با صرف هزینه اندک و زمان بسیار کوتاهی، در مقایسه با روش‌های تجربی، به انجام رساند. در این مقاله، با هدف شناخت رفتار مکانیکی- حرارتی نانوسیم طلا، تاثیر دما ( 300، 450، 600 و 700 درجه کلوین) و نرخ کرنش (1/s 1082، 1/s 1092 و 1/s 10102) بر خواص مکانیکی نانوسیم از جمله منحنی تنش- کرنش، تنش تسلیم، تنش در لحظه شکست و میزان ازدیاد طول نانوسیم با قطر و طول به ترتیب 3 و 6 نانومتر به روش دینامیک مولکولی با استفاده از روش اتم جایگزین شده (پتانسیل EAM ) بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1]     N. A. Melosh, A. Boukai, F. Diana, B. Gerardot, A. Badolato, P. M. Petroff & J. R. Heath, “Ultrahigh-density nanowire lattices and circuits”, Science, Vol. 300, pp. 112-115, 2003.
 
[2]     H. Yan, S. H. Park, G. Finkelstein, J. H. Reif & T. H. LaBean, “DNA-templated self-assembly of protein arrays and highly conductive nanowires”, science, Vol. 301, pp. 1882-1884, 2003.
 
[3]     Y. Xi, C. Hu, C. Zheng, H. Zhang, R. Yang & Y. Tian, “Optical switches based on CdS single nanowire”, Materials Research Bulletin, Vol. 45, pp. 1476-1480, 2010.
 
[4]     E. O. Hall, “The deformation and ageing of mild steel: III discussion of results”, Proceedings of the Physical Society, Section B, Vol. 64, pp. 747, 1951.
 
[5]     J. Diao, K. Gall & M. L. Dunn, “Surface-stress-induced phase transformation in metal nanowires”, Nature Materials, Vol. 2, pp. 656, 2003.
 
[6]     H. S. Park, “Stress-induced martensitic phase transformation in intermetallic nickel aluminum nanowires”, Nano Letters, Vol. 6, pp. 958-962, 2006.
 
[7]     H. S. Park, K. Gall & J. A. Zimmerman, “Shape memory and pseudoelasticity in metal nanowires”, Physical Review Letters, Vol. 95, pp. 255504, 2005.
 
[8]     M. Tahmasebipour & H. Khezerlou, “Molecular Dynamic Simulation of the Graphene Nano-Plates”, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, Vol. 9, pp. 635-639, 2014.
 
[9]     H. Khezerlou & M. Tahmasebipour, “Poly Methyl Methacrylate (PMMA) Behavior Analysis Using Molecular Dynamics Simulation Method”, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, Vol. 9, pp. 675-677, 2014.
 
[10]  H. Khezerlou & M. Tahmasebipour, “Molecular dynamic simulation of graphene-poly methyl methacrylate nano-composite”, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, Vol. 9, pp. 580-583, 2014.
 
[11]   ل. مهری و ج. داودی، "شبیه سازی دینامیک مولکولی ذوب آلیاژ منظم و نامنظمAg-Au"، فصلنامه علمی – پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 3، شماره 2، 18-11، تابستان، 1388.
 
[12]  C. Ji & H. S. Park, “The coupled effects of geometry and surface orientation on the mechanical properties of metal nanowires”, Nanotechnology, Vol. 18, pp. 305704, 2007.
 
[13]  Z. Wu, Y. W. Zhang, M. H. Jhon, H. Gao & D. J. Srolovitz, “Nanowire failure: Long= brittle and short= ductile”, Nano Letters, Vol. 12, pp. 910-914, 2012.
 
[14]  B. Wang, D. Shi, J. Jia, G. Wang, X. Chen & J. Zhao, “Elastic and plastic deformations of nickel nanowires under uniaxial compression”, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 30, pp. 45-50, 2005.
 
[15]  S. G. Volz & G. Chen, “Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of silicon nanowires”, Applied Physics Letters, Vol. 75, pp. 2056-2058, 1999.
 
[16]  Setoodeh, H. Attariani & M. Khosrownejad, “Nickel nanowires under uniaxial loads: A molecular dynamics simulation study”, Computational Materials Science, Vol. 44, pp. 378-384, 2008.
 
[17]  L. Miao, V. R. Bhethanabotla & B. Joseph, “Melting of Pd clusters and nanowires: a comparison study using molecular dynamics simulation”, Physical Review B, Vol. 72, pp. 134109, 2005.
 
[18]  H. A. Wu, “Molecular dynamics study on mechanics of metal nanowire”, Mechanics Research Communications, Vol. 33, pp. 9-16, 2006.
 
[19]  S. J. A. Koh, H. P. Lee, C. Lu & Q. H. Cheng, “Molecular dynamics simulation of a solid platinum nanowire under uniaxial tensile strain: Temperature and strain-rate effects”, Physical Review B, Vol. 72, pp. 085414, 2005.
 
[20]  B. Ma, Q. Rao & Y. He, “Molecular dynamics simulation of temperature effect on tensile mechanical properties of single crystal tungsten nanowire”, Computational Materials Science, Vol. 117, pp. 40-44, 2016.
 
[21]  L. Chang, C. Y. Zhou, L. L. Wen, J. Li & X. H. He, “Molecular dynamics study of strain rate effects on tensile behavior of single crystal titanium nanowire”, Computational Materials Science, Vol. 128, pp. 348-358, 2017.
 
[22]  H. Liang, M. Upmanyu & H. Huang, “Size-dependent elasticity of nanowires: nonlinear effects”, Physical Review B, Vol. 71, pp. 241403, 2005.
 
[23]  M. R. Sørensen, M. Brandbyge & K. W. Jacobsen, “Mechanical deformation of atomic-scale metallic contacts: structure and mechanisms”, Physical Review B, Vol. 57, pp. 3283, 1998.
 
[24]  Nakamura, M. Brandbyge, L. B. Hansen & K. W. Jacobsen, “Density functional simulation of a breaking nanowire”, Physical Review Letters, Vol. 82, pp. 1538, 1999.
 
[25]  X. W. Zhou, R. A. Johnson & H. N. G. Wadley, “Misfit-energy-increasing dislocations in vapor-deposited CoFe/NiFe multilayers”, Physical Review B, Vol. 69, pp. 144113, 2004.
 
[26]  X. W. Zhou & H. N. G. Wadley, “Atomistic simulation of the vapor deposition of Ni/Cu/Ni multilayers: Incident adatom angle effects”, Journal of Applied Physics, Vol. 87, pp. 553-563, 2000.
 
[27]  X. W. Zhou, H. N. G. Wadley, R. A. Johnson, D. J. Larson, N. Tabat, A. Cerezo, A. K. Petford-Long, G. D. W. Smith, P. H. Clifton, R. L. Martens & T. F. Kelly, “Atomic scale structure of sputtered metal multilayers”, Acta Materialia, Vol. 49, pp. 4005-4015, 2001.
 
[28]  H. A. Wu, “Molecular dynamics study of the mechanics of metal nanowires at finite temperature”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 25, pp. 370-377, 2006.
 
[29]  M. Doyama & Y. Kogure, “Embedded atom potentials in fcc and bcc metals”, Computational Materials Science, Vol. 14, pp. 80-83, 1999.
 
[30]  F. Kassubek, C. A. Stafford, H. Grabert & R. E. Goldstein, “Quantum suppression of the Rayleigh instability in nanowires”, Nonlinearity, Vol. 14, pp. 167, 2001.
 
[31]  F. Sato, A. S. Moreira, P. Z. Coura, S. O. Dantas, S. B. Legoas, D. Ugarte & D. S. Galvao, “Computer simulations of gold nanowire formation: the role of outlayer atoms”, Applied Physics A, Vol. 81, pp. 1527-1531, 2005.
 
[32]  R. Liang, A. S. Khan, “A critical review of experimental results and constitutive models for BCC and FCC metals over a wide range of strain rates and temperatures”, International Journal of Plasticity, Vol. 15, pp. 963–980, 1999.