آنیزوتروپی خواص مکانیکی داربست‌های پلی لاکتیک اسید تولید شده به روش لایه نشانی مذاب برای مهندسی بافت استخوان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

چکیده

داربستهای متخلخل پلیمری زیست تخریب پذیر گزینه های مناسبی برای مهندسی بافت می‌باشند. در این تحقیق، داربست سه بعدی متخلخل پلی لاکتیک اسید (PLA) به روش لایه نشانی مذاب (FDM) با حدود 70 درصد تخلخل تهیه شد. مطالعه فازهای فیلامنت اولیه و داربست پرینت شده توسط آزمون پراش پرتوی ایکس (XRD) نشان می‌دهد اختلاف فاز قابل توجهی در اثر فرایند ساخت ایجاد نشده و پلیمر خواص فازی خود را حفظ نموده است. نتایج ارزیابی خواص مکانیکی توسط آزمون فشار نشان می دهد که خواص مکانیکی داربست در دو جهت موازی و عمود محور Z حین پرینت، متفاوت بوده و خواص مکانیکی داربست ساخته شده دارای خاصیت ناهمسانگردی (آنیزوتروپی) می باشد. مطالعه ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز نشان می دهد مورفولوژی حفرات داربست در دو جهت، متفاوت می باشد و این، علت اصلی آنبزوتروپی خواص مکانیکی می باشد. آنیزوتروپی خواص مکانیکی داربست‌های تولید شده به روش FDM را باید حین کاربردهای تحت بار درون تنی مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات