بررسی اثر پوشش دهی نانو استیل استونات منگنز بر روی مکانیسم تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استاد/دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استاد/ دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

برای کاهش دمای تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات، نانو پوشش استیل استونات منگنز Mn(acac)3 با استفاده از فرایند سل-ژل تهیه و بر روی سطح ذرات آمونیوم پرکلرات پوشش داده شد. تجزیه و تحلیل آنالیز وزن سنجی گرمایی (TG) نانو پوشش استیل استونات منگنز نشان داد که این ترکیب قبل از تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات به نانو اسپینل منگنز تبدیل می شود و این نانو اسپینل منگنز از طریق مکانیسم انتقال الکترون اثر کاتالیستی خوبی بر روی تجزیه حرارتی کاتالیستی آمونیوم پرکلرات می گذارد. در این مقاله برای اثبات تشکیل نانو پوشش بر روی سطح آمونیوم پرکلرات تصاویر میکروسکوب روبشی (SEM) و الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)گرفته شد. برای بررسی نانو کامپوزیت تهیه شده EDS گرفته شد. همچنین اثر کاتالیستی نانو اسپینل منگنز تهیه شده از تجزیه نانو پوشش استیل استونات منگنز، در مکانیسم تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات توسط تجزیه و تحلیل حرارتی کالری سنجی پویشی دیفرانسیلی (DSC) و آنالیز وزن سنجی گرمایی (TG) مورد بررسی قرار گرفت و باعث کاهش دمای تجزیه برای دو پیک تجزیه آمونیوم پرکلرات به ترتیب از ºC 422 به ºC 318 و از ºC 317 به ºC 279 برای نانو کامپوزیت Mn(acac)3/AP شده است. با توجه به کاهش دمای هر دو پیک تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات مشخص شد که نانو پوشش استیل استونات اثر بسزایی برروی تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات داشته است و در نهایت باعث بهبود عملکرد پیشرانه های جامد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات