بررسی سختی و رفتار تریبولوژیکی نانوکامپوزیت سطحی Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوری هم‌زن اصطکاکی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

در پژوهش از روش جدید فرآوری هم‌زن اصطکاکی (FSP) جهت ایجاد لایه نانوکامپوزیت سطحی Al/Al2O3-TiB2 استفاده شد. به منظور بررسی ریزساختار، نحوه توزیع ذرات تقویت کننده و چسبندگی لایه کامپوزیتی به زیر لایه، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج سختی نشان داد که سختی لایه نانوکامپوزیتی به دلیل ریز شدن دانه‌ها بر اثر تبلور مجدد دینامیکی و وجود ذرات سخت سرامیکی Al2O3-TiB2 در حدود 70 درصد بالاتر سختی آلومینیوم اولیه است و در بیشینه مقدار خود به 95 ویکرز می‌رسد. به منظور بررسی رفتار سایشی نمونه‌های نانوکامپوزیتی و آلومینیوم اولیه و همچنین آلومینیوم FSP شده از آزمون سایش انجام شده و مکانیزم‌های غالب در سایش نمونه‌ها و نرخ سایش آنها با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاکی افزایش قابل توجه مقاومت به سایش لایه نانوکامپوزیت Al/ Al2O3-TiB2 نشان می‌دهد که به دلیل سختی بالا و همچنین تغییر رفتار سایشی از مکانیزم غالب چسبان به مکانیزم خراشان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات