ارزیابی اثر جانشانی کاتیون روی بر جذب مایکروویو، خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل سنتز شده به روش سل- ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین‌شهر، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر افزودن کاتیون روی به جای کاتیون نیکل بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل تهیه شده به روش سل- ژل، مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون پراش پرتو ایکس، میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدان، طیف سنجی تفکیک انرژی، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، دستگاه مغناطومتر نمونه ارتعاشی و آنالیز کننده شبکه برداری به منظور بررسی ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و جذب امواج مایکروویو بر روی ذرات فریت تهیه شده بهره گرفته شد. دمای تک فاز برای فریت نیکل آلاییده شده با کاتیون روی، oC 1200تشخیص داده شد. برای نمونه‌های آلاییده شده نیز تکفاز فریت بدون هیچ گونه ناخالصی و فاز ثانویه حاصل شد. تصاویر حاصل از میکروسکپ الکترونی روبشی افزایش اندازه ذرات با افزایش میزان جانشانی کاتیون روی را نشان داد. نمودارهای طیف سنجی تفکیک انرژی افزایش پیک کاتیون روی و کاهش اندازه پیک کاتیون نیکل را با افزایش میزان جانشانی نشان داد. نمودارهای تبدیل فوریه مادون قرمز در تأیید نتایج الگوهای پراش پرتو ایکس نشان دهنده تشکیل فاز و قرارگیری کاتیون‌های فلزی در ساختار اسپینلی ترکیب می باشد. منحنی‌های پسماند مغناطیسی، افزایش مغناطش اشباع و مغناطش باقیمانده تا ترکیب 6/0= x و سپس کاهش آنها را تا ترکیب 1= x نشان داد. نیروی پسماندزدای مغناطیسی همواره روند کاهشی را تا ترکیب 8/0= x و سپس افزایش در ترکیب 1= x را داشته است. نمودارهای تلفات انعکاسی بر حسب فرکانس برای نمونه های آلائیده شده نشان دهنده افزایش میزان جذب امواج مایکروویو می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] K. H. Zein, M. B. Mohamed, L. Arda & N. Dogan, "Cation distribution correlated with magnetic properties of nanocrystalline gadolinium substituted nickel ferrite" Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 391, pp. 195–202, 2015.
 
[2] S. M. Patange, S. E. Shirsath, G. S. Jangam, K. S. Lohar, S. S.  Jadhav & K. M. Jadhav, "Rietveld structure refinement, cation distribution and magnetic properties of Al3+ substituted NiFe2O4 nanoparticles"Applied Physics, Vol. 109, pp. 539-548, 2011.
 
[3] Z. K. Heiba, M. B. Mohamed, M. A. Ahmed, M.A.A. Moussa & H. H. Hamdeh, "Cation distribution and dielectric properties of nanocrystalline gallium substituted nickel ferrite"Alloys and Compounds, Vol. 586, pp. 773–781, 2014.
 
[4] W. C. Hsu, S. C. Chen, P. C.  Kuo, C. T. Lie & W. S. Tsai, "Preparation of NiCuZn ferrite nanoparticles from chemical co-precipitation method and the magnetic properties after sintering"Materials Science and Engineering: B, Vol. 111, pp. 142–149, 2004.
 
[5] U. R. Lima, M. C. Nasar, R. S. Nasar, M. C. Rezende, & J. H. Arau, "Ni–Zn nanoferrite for radarabsorbing material"Magnetism and Magnetic Materials,Vol. 320, pp. 1666-1670, 2008.
 
[6] ا. قاسمی، ع. قاسمی و ا. پایمزد "بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت با ترکیب Cu1-xCoxFe2O4 (x=0-1) تولیدشده به روش مایسل معکوس"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 4، شماره 3، صفحه 61-65، پاییز 1389.
 
 [7] B. V. Tirupanyam, C. Srinivas, S. S. Meena, S. M. Yusuf, A. S. Kumar, D. L. Sastry & V. Seshubai, "Investigation of structural and magnetic properties of co-precipitatedMn –Ni ferrite nanoparticles in the presence of α -Fe2O3 phase "Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 392, pp. 101-106, 2015.
 
[8] X. Wu, W. Wu, L. Qin, K. Wang, S. Ou, K. Zhou  & Y. Fan, "Structure and magnetic properties evolution of nickelzinc ferrite with lanthanum substitution"Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 379, pp. 232-238, 2015.
 
[9] ح. آبسالان" مطالعه مقایسه­ای خواص ساختاری فیلم­های نازک اکسید روی تهیه شده با روش سل-ژل"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 7، شماره 2، صفحه 11-16، تابستان 1392.
 
 [10] Ch. Singh, "Beading of cobalt substituted nickel ferrite nanoparticles on the surface of carbon nanotubes: a study of their synthesis mechanism, structure, magnetic, optical and their application as photocatalyst." Ceramics International, Vol. 41, pp. 3595-3604, 2015.
 
[11] B. Yan, "Effect of Pr3+ substitution on the microstructure, specific surface area, magnetic properties and specific heating rate of Ni0.5Zn0.5PrxFe2− xO4 nanoparticles synthesized via sol–gel method" Alloys and Compounds, Vol. 639, pp. 626-634, 2015.
 
[12] M. Akhtar, "Investigation of Cationic Distribution in Zn1−x NixFe2O4 (x= 0.0 to 1.0) by Employing X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy" Electronic Materials, Vol. 1, pp. 1-9, 2015.
 
[13] A. Pathania, P. Thakur, A. Sharma, J. H. Hsu & A. Thakur, "Investigation of iron deficient and manganese doped Ni–Mg nano-ferroxide ceramics"Ceramics International, Vol. 215, pp. 2548-2556, 2015.
 
[14] N. Bouhadouza, A. Rais, S. Kaoua, M. Moreau, K. Taibi & A. Addou, "Structural and Vibrationa l Studies of NiAlxFe2-xO4 Ferrites" Vol. 135, pp. 2456-2462, 2015.