ارزیابی اثر جانشانی کاتیون روی بر جذب مایکروویو، خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل سنتز شده به روش سل ژل

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشکده مهندسی مواد واحد نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر افزودن کاتیون روی به جای کاتیون نیکل بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل تهیه شده به روش سل- ژل، مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون پراش پرتو ایکس، میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدان، طیف سنجی تفکیک انرژی، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، دستگاه مغناطومتر نمونه ارتعاشی و آنالیز کننده شبکه برداری به منظور بررسی ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و جذب امواج مایکروویو بر روی ذرات فریت تهیه شده بهره گرفته شد. دمای تک فاز برای فریت نیکل آلاییده شده با کاتیون روی، oC 1200تشخیص داده شد. برای نمونه‌های آلاییده شده نیز تکفاز فریت بدون هیچ گونه ناخالصی و فاز ثانویه حاصل شد. تصاویر حاصل از میکروسکپ الکترونی روبشی افزایش اندازه ذرات با افزایش میزان جانشانی کاتیون روی را نشان داد. نمودارهای طیف سنجی تفکیک انرژی افزایش پیک کاتیون روی و کاهش اندازه پیک کاتیون نیکل را با افزایش میزان جانشانی نشان داد. نمودارهای تبدیل فوریه مادون قرمز در تأیید نتایج الگوهای پراش پرتو ایکس نشان دهنده تشکیل فاز و قرارگیری کاتیون‌های فلزی در ساختار اسپینلی ترکیب می باشد. منحنی‌های پسماند مغناطیسی، افزایش مغناطش اشباع و مغناطش باقیمانده تا ترکیب 6/0= x و سپس کاهش آنها را تا ترکیب 1= x نشان داد. نیروی پسماندزدای مغناطیسی همواره روند کاهشی را تا ترکیب 8/0= x و سپس افزایش در ترکیب 1= x را داشته است. نمودارهای تلفات انعکاسی بر حسب فرکانس برای نمونه های آلائیده شده نشان دهنده افزایش میزان جذب امواج مایکروویو می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات