بررسی اثر اندازه در آزمون فشار به کمک مدل ترکیبی هیل- تیلور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد- شکل‌دادن فلزات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در این مقاله، ابتدا با ترکیب مفاهیم پلاستیسته‌ی کریستال ارائه شده توسط تیلور و فرم ریاضی معیار تسلیم هیل برای توصیف ناهمسانگردی، مدل نوینی جهت توصیف پاسخ مکانیکی دانه‌ها در نمونه برحسب جهت‌گیری آن‌ها توسعه داده شد. مزیت این روش نسبت به دیگر روش‌های المان محدود پلاستیسته‌ی کریستال در آن است که در کدهای مرسوم پلاستیسیته‌ی کریستال، عموماً تمام سیستم‌های لغزش فعال در نظر گرفته می‌شوند که این فرض معتبر نیست، اما در این روش، تغییر شکل با 5 سیستم لغزش مدنظر قرار می‌گیرد. با به‌کارگیری این مدل که مدل ترکیبی هیل-تیلور نامیده شد، آزمون فشار نمونه‌هایی متشکل از تعداد دانه‌ی مختلف با جهت‌گیری تصادفی شبیه‌سازی شد و حالت کرنش هر دانه و شرط رفع اثر اندازه در هندسه‌ی نهایی نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حالت کرنش هر دانه در ماده وابسته به جهت‌گیری آن، منحصر به فرد بوده و حالت کرنش با عبور از مرز دانه‌ها به‌صورت ناگهانی تغییر می‌کند. همچنین مشاهده شد که با افزایش تعداد دانه‌ها، هندسه‌ی نهایی به هندسه‌ی ایده‌آلی که در آزمون فشار مورد انتظار است نزدیک می‌شود. میل کردن هندسه نهایی به هندسه ایده‌آل، از نقطه‌نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد با افزایش تعداد دانه‌ها در یک سطح مقطع ثابت با وجود حفظ پراکندگی حالت کرنش دانه‌ها، میانگین حالت کرنش در مسیرهای شعاعی مختلف به سمت حالت کرنش ایده‌آل میل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1]    U. Engel & R. Eckstein, "Microforming—from basic research to its realization", Journal of Materials Processing Technology, vol. 125-126, pp. 35-44, 2002.
 
[2]    E. Egerer & U. Engel, "Process Characterization and Material Flow in Microforming at Elevated Temperatures", Journal of Manufacturing Processes, vol. 6, no. 1, pp. 1–6, 2004.
 
[3]    A. Rosochowski, W. Presz, L. Olejnik & M. Richert, "Micro-extrusion of ultra-fine grained aluminium", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 33, no. 1–2, pp. 137–146, 2007.
 
[4]    ‌J. Xu, C. Wang, D. Shan, B. Guo & T. G. Langdon, "Micro-deformation behavior in micro-compression with high-purity aluminum processed by ECAP", Manufacturing Review, vol. 2 no. 1, 2015.
 
[5]    B. Eichenhueller, E. Egerer & U. Engel, "Microforming at elevated temperature - forming and material behavior", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 33, no. 1–2, pp. 119–124, 2006.
 
[6]    M. Geiger, F. Vollertsen & R. Kals, "Fundamentals on the Manufacturing of Sheet Metal Microparts", CIRP Annals, vol. 45, no. 1, pp. 277–282, 1996.
 
[7]    G. I. Taylor, "Plastic Strain in Metals", The Journal of the Institute of Metals, vol. 62, pp. 307–324, 1938.
 
[8]    G. I. Taylor, "Analysis of Plastic Strain in a Cubic Crystal", In Timoshenko 60th birthday anniversary. New York: Macmillan, 1938.
 
[9]    G. I. Taylor & C. F. Elam, "Bakerian Lecture: The Distortion of an Aluminum Crystal during a Tensile Test", Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 102, no. 719, pp. 643–667, 1923.
 
[10] J. Q. Ran, M. W. Fu & W. L. Chan, "The influence of size effect on the ductile fracture in micro-scaled plastic deformation", International Journal of Plasticity, vol. 41, pp. 65–81, 2013.
 
[11] W. T. Li, M. W. Fu & S. Q. Shi, "Study of deformation and ductile fracture behaviors in micro-scale deformation using a combined surface layer and grain boundary strengthening model", International Journal of Mechanical Sciences, vol. 131–132, pp. 924–937, 2017.
 
[12] W. T. Li, H. Li M. W. Fu, "Interactive effect of stress state and grain size on fracture behaviors of copper in micro-scaled plastic deformation", International Journal of Plasticity, vol. 114, pp. 126–143, 2019.
 
[13] C. Wang, H. Wang, G. Chen, Q. Zhu, L. Cui,  P. Zhang & A. Dong, "New Constitutive Model for the Size Effect on Flow Stress Based on the Energy Conservation Law", Materials, vol. 13, no. 11, pp. 2617-2630, 2020.
 
[14] M. Henning & H. Vehoff, "Local mechanical behavior and slip band formation within grains of thin sheets", Acta Materialia, vol. 53, no. 5, pp. 1285–1292, 2005.
 
[15] M. Henning & H. Vehoff, "Statistical size effects based on grain size and texture in thin sheets", Materials Science and Engineering: A, vol. 452-453, pp. 602–613, 2007.
 
[16] F. Foster, P. Eisenlohr, L. Hantcherli, D. D. Tjahjanto, T.R. Bieler & D. Raabe, "Overview of constitutive laws, kinematics, homogenization and multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: Theory, experiments, applications", Acta Materialia, vol. 58, pp. 1152-1211, 2010.
 
[17] H. Farooq, G. Cailletaud, S. Forest & D. Ryckelynck, "Crystal plasticity modeling of the cyclic behavior of polycrystalline aggregates under non-symmetric uniaxial loading: Global and local analyses", International Journal of Plasticity, vol. 126, pp. 102619-102659, 2020.
 
[18] R. Hill, "A theory of the yielding and plastic flow of anisotropic metals", Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, vol. 193, no. 1033, pp. 281–297, 1948.
 
[19] R. Hill, "The mathematical theory of plasticity". Oxford: Clarendon Press, 1950.
 
[20] F. Rahimzadeh Lotfabad, "Analytical, Experimental and Finite Element Study of Size Effect in Microfoming of Prismatic Pieces with Triangular Basis", M.S. Thesis, Shiraz University, 2019.
 
[21] J. Xu, X. Zhu, D. Shan, B. Guo & T. G. Langdon "Effect of grain size and specimen dimensions on micro-forming of high purity aluminum", Materials Science and Engineering: A, vol. 646, pp. 207–217, 2015.
 
[22] ‌ D. Raabe, M. Sachtleber, Z. Zhao, F. Roters & S. Zaefferer "Micromechanical and macromechanical effects in grain scale polycrystal plasticity experimentation and simulation", Acta Materialia, vol. 49, no. 17, 3433–3441, 2001.
 
[23]  J. H. Deng, M. W. Fu & W. L. Chan, "Size effect on material surface deformation behavior in micro-forming process", Materials Science and Engineering: A, vol. 528, no. 13–14, pp. 4799–4806, 2011.