مشخصه‌یابی ساختار پروسکیتی نانوذرات YbMnO3 سنتز شده با روش ترسیب الکتروانباشت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم پایه. دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم پایه. دانشگاه پیام نور، ایران.

3 استادیار شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی (شیمی‌فیزیک) دانشگاه قم، ایران.

4 دانشیار الکتروشیمی، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی (شیمی‌فیزیک) دانشگاه قم، ایران.

5 دانشیار شیمی معدنی، مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مجلسی، اصفهان، ایران.

6 دانشجوی دکتری شیمی‌فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

پروسکیت­ها ترکیباتی هستند که دارای فرمول عمومی ABO3، مانند YbMnO3,، می­باشند. در این پژوهش، از روش رسوب­گیری الکتروشیمیایی، به عنوان یک روش جدید و مقرون به صرفه، برای سنتز نانو ترکیب­ پروسکیتی YbMnO3 استفاده شد. سپس، آزمون­های مشخصه یابی XRD, DSC, SEM و EDS بر روی نمونه سنتزی انجام و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به علاوه، خصوصیات ریخت­شناسی و ساختاری نانو ماده سنتزی نشان داد که محصول اصلی YbMnO3 با ساختار کلوخه­ای در مقیاس نانو است که اندازه ذرات آن نیز nm 5/35 تخمین زده شد. همچنین، برخی کمیت‌های مکانیکی، مانند تنش، کرنش، ثابت‌های شبکه و اندازه ذرات تشکیل‌دهنده ترکیب پروسکیتی سنتزی، با استفاده از معادله شرر و روش ویلیامسون- هال محاسبه و نتایج به دست آمده با نتایج (مقادیر) به دست آمده از طیف‌های XRD و SEM مقایسه شد. پیش‌بینی می­شود، نتایج این پژوهش بتواند افق­های جدیدی را در سنتز کم هزینه نانومواد و نانو ذرات سازگار با محیط‌زیست (شیمی سبز) باز نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. [1] I. A. Wani, S. Khatoon, A. Ganguly, J. Ahmed, A. K. Ganguli & T. Ahmad," Silvernanopartices: Large Scale Solvothermal Synthesis and Optical Properties", Materials Research Bulletin, vol. 45, no. 8, pp. 1033-103, 2010.

   

  [2] M. Torabi, S. H. Razavi & S. Sanjabi, "Electrochemical Evaluation of PbO Nanoparticles as Anode for Lithum Ion Batteries", International Journal of Engineering, vol. 24, no. 4, pp. 351- 355, 2011.

   

  [3] M. Bin Ahmad, J. J. Lim, K. Shameli, N. A. Ibrahim & M. Y. Tay, "Synthesis of Silver Nanoparticles in Chitosan, Gelatin and Chitosan/Gelatin Bionanocomposites by a Chemical Reducing Agent and Their Characterization", Molecules, vol. 16, no. 9, pp. 7237-7248, 2011.

   

  [4] J. T. Mefford, W. G. Hardin, S. Dai, K. P. Johnston & K. J. Stevenson, "Anion Charge Storage Through Oxygen Intercalation in LaMnO3 Perovskite Pseudocapacitor Electrodes", Nature Materials, vol. 7, no. 13, pp. 726-732, 2014.

   

  [5] T. Hyodo, M. Hayashi, N. Miura & N. Yamazoe, "Catalytic Activities of Rare-Earth Manganites for Cathodic Reduction of Oxygen in Alkaline Solution", Journal of Electrochemical Society, vol. 143, no. 11, pp. 266, 1996.

   

  [6] T. Mori, N. Kamegashira, K. Aoki, T. Shishido & T. Fukuda, "Crystal Growth and Crystal Structures of the LnMnO3 Perovskites: Ln = Nd, Sm, Eu and Gd", Materials Letter, vol. 54, no. 2-3, pp. 238–243, 2002.

   

  [7] K. Uusi-Esko & Espoo, "Synthesis and Characterization of Ternary Manganese Oxides, Doctoral Dissertation", Aalto University publication series, 2011.

   

  [8] H. M. Shiri & A. Ehsani, "Electrochemical Synthesis of Sm2O3 Nanoparticles: Application in Conductive Polymer Composite Films for Supercapacitors", Journal of Colloid Interface Science, vol. 505, pp. 940-946, 2017.

   

  [9] J. F. M. Ibrahima, A. E. Mergena, I. Sahina & H. S. Basheerb, "The Effect of Europium Doping on the Structural and Magnetic Properties of GdMnO3 Multiferroic Ceramics", Advanced Ceramics Progress, vol. 3, no. 4, pp. 1-5, 2017.

   

  [10] Z. Rajaee, M. R. Mohammadi & A. Saatchi, "Synthesis of Nanocrystalline Sr0.895Y0.07TiO3±δ by Sol-Gel Method", Journal of Advanced Materials and Technologies, vol, 4, no.13, pp. 11-18, 2014.

   

  [11] S. Xing, S. Song & J. Xiang, "Study on Magnetic, Optical and Photocatalytic Activities of TbMnO3@CeO2 Composite Multiferroic Materials", Optik, vol. 220, pp. 165144, 2020.

   

  [12] N. F. Atta, A. Gala & E. H. El-Ads, "Perovskite Nanomaterials- Synthesis, Characterization and Application", ExLi4EvA, Vol. 4, pp. 627-723, 2016.

  1. U. Esko, "Synthesis and Characterization of Ternary Manganese Oxides", Chemical Materials, vol. 23, no. pp 1835-1840, 2011.

   

  [13] M. Chandrasekhar, D. V. Sunitha, H. Nagabhushana & Sc. Sharma, "One-Pot Synthesis of Dysprosium Oxide Nano-Sheets: Antimicrobial Potential and Cytotoxicity on A549 Lung Cancer Cells", Journal of Cluster Science, vol. 28, no. 1, pp. 621–635, 2016.

   

  [14] G. Singla, K. Singh & O. P. Pandey, "Williamson–Hall Study on Synthesized Nanocrystalline Tungsten Carbide (WC), Applied Physics A, vol. 113, no. 1, pp. 237-242, 2013.

   

  [15] P. Bindu & S. Thomas, "Estimation of Lattice Strain in ZnO Nanoparticles: X-ray Peak Profile Analysis", Journal of Theoretical and Applied Physics A, vol. 8, no. 4, pp. 123–134, 2014.

   

  [16] M. Shiri & A. Ehsani,"A Simple and Innovative Route to Electrosynthesis of Eu2O3 Nanoparticles and Its Nanocomposite with p-type Conductive Polymer: Characterization and Electrochemical Properties", Journal of Colloid Interface Science, vol. 473, pp. 126-131, 2016.

   

  [17] M. Aghazadeha, H. M. Shiri & A. A. Malek Barmia, "Uniform Co (OH)2 Disc-Like Nanostructures Prepared by Low-Temperature Electrochemical Rout as an Electrode Material for Supercapacitors", Applied Surface Science, vol. 273, pp. 237– 242, 2013.

   

  [18] M. Aghazadeh, A. A. MalekBarmi, H. M. Shiri & S. Sedaghat, "Cathodic Electrodeposition of Y(OH)3 and Y2O3 Nanostructures from Chloride Bath. Part II: Effect of the Bath Temperature on the Crystal Structure", Composition and Morphology, Ceramics International, vol. 39, no. 2, pp. 1045–1055, 2013.

   

  [19] M. Karppinen, H. Yamauchi, N. Imamura, J. Malm & K. Uusi-Esko, "Characterization of RMnO3 (R = Sc, Y, Dy-Lu): High-Pressure Synthesized Metastable Perovskites and Their Hexagonal Precursor Phases", Materials Chemistry and Physics, vol. 112, no. 3, pp.1029-1034, 2008.

   

  [20] K. Pourzare, Y. Mansourpanah, S. Farhadi, M. M. H. Sadrabadi, I. Frost & M. Ulbricht, "Improving the Efficiency of Nafion-Based Proton Exchange Membranes Embedded with Magnetically Aligned Silica-Coated Co3O4 Nanoparticles", Solid State Ionics, vol. 351, pp. 115343, 2020.

   

  [21] Y. H. Huang, H. Fjellvag, M. Karppinen, B. C. Hauback & H. J. B. Yamauchi, "Crystal and Magnetic Structure of the Orthorhombic Perovskite YbMnO3", Chemistry Materials, vol. 18, no.8, pp. 2130-2134, 2006.

   

  [22] A. M. Fathi Dehkharghani, M. R. Rahimipour & M. Zakeri, "Crystal Structure and Lattice Parameter Investigation of La3+ Substituted CeO2 in LaxCe1-xO2-X/2 Synthesized by Solid-State Method", Advanced Ceramics Progress, vol. 6, no. 1, pp. 43-48, 2020.

   

  [23] M. R. Dadfar, M. R. Rahimipour, M. R. Vaezia & A. Gholamzadeh, "Characterization and Phase Transformation of Spherical YSZ Powders Fabricated Via Air Plasma Spray Method", Advanced Ceramics Progress, vol. 2, no. 4, pp. 32-38, 2016.

   

  [24] R. M. Chellab, & K. H. Harbbi, "The Correction of the Line Profiles for X- Ray Diffraction Peaks by Using Three Analysis Methods, Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability", AIP Conference Proceedings 2123, vol. 21, pp. 020044-1-020044-8, 2019.

   

  [25] R. Yazdani Ra & A. H. Pakseresht,  The Effect of Volume Percent of SiC Reinforcement Phase on the Morphology and Microstructure of Nano Aluminum Composite Powders Made by Mechanical Alloying", Journal of Advanced Materials and Technologies, vol. 83-86, pp. 764-770, 2010.

  [26] Y. T. Prabhu & K. V. Rao, "X-Ray Analysis by Williamson-Hall and Size-Strain Plot Methods of ZnO", World Journal of Nano Science and Engineering, vol. 4, no. 1, pp. 21-28, 2014.

   

  [27] ا. ح. امامی، س. ک. حسینی و د. داودی، "تولید نانو پودر کامپوزیتی نیکل-کاربید وانادیم از مواد اولیه اکسیدی به روش مکانوشیمیایی"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 12، شماره 4، صفحه 39-29، 1397.

   

  [28] ا. نجفی، م. خوئینی و م. امانی، "سنتز و مشخصه‌یابی خواص نانوذرات مزومتخلخل سیلیکاتی توخالی با استفاده از قالب پلی استایرن". فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 14، شماره 1، صفحه 45-54، 1399.

   

  [29] م. تحریری، م. مهدوی و ح. فرخ پور، "بررسی اثر پوشش دهی نانو استیل استونات منگنز بر روی مکانیسم تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات". فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 14، شماره 2، صفحه 67-78، 1399.